UCHWAŁA NR LVI/836/14

Rady Miasta Opola

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 9.302zł, w tym:

Dochody gminy o kwotę 9.302 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 9.302 zł

 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

-

 

 

 

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

-

 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

- 15.000 zł

 

§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

+ 15.000 zł

 

 

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody

+ 9.302 zł

 

 

 

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

+ 9.302 zł

 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 9.302 zł

§ 2. Zwiększa się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 1.300.500zł, w tym:

 

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

+ 1.300.500 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 1.309.802 zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

+ 340.900 zł

 

 

 

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

+ 220.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Przebudowa skrzyżowania ulic Krapkowicka-Prószkowska-Chmielowicka w Opolu – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

+ 80.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 80.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 80.000 zł

 

 

 

 

 

- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych na odcinku
od ul. Jana Wawrzynka do granicy miasta Opola z wsią Winów

+ 140.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 140.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 140.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

+ 120.900 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Remont nawierzchni brukowej odcinka od ul. Św. Anny
do ul. Budowlanych

+ 102.900 zł

 

Wydatki bieżące

+ 102.900 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 102.900 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 102.900 zł

 

 

 

 

- Remont nawierzchni ul. Groszowickiej w Grudzicach

+ 12.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 12.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 12.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 12.000 zł

 

 

 

 

- Wymiana nawierzchni ul. Lechonia w Grudzicach

+ 6.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 6.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 6.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 6.000 zł

 

 

 

Dział 750 – Administracja publiczna

+ 12.300 zł

 

 

 

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

+ 12.300 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Wydatki bieżące

+ 7.380 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 7.380 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 7.380 zł

 

 

 

 

 

- Komputeryzacja Urzędu Miasta

+ 4.920 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 4.920 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 4.920 zł

 

 

 

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

+ 35.000 zł

 

 

 

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

+ 35.000 zł

 

- Zakup specjalistycznego urządzenia do badania masek
i aparatów ochrony dróg oddechowych oraz ubrań gazoszczelnych wraz z osprzętem

+ 35.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 35.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 35.000 zł

 

 

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 126.200 zł

 

 

 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

+ 126.200 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- PSP Nr 25 – przebudowa boiska

+ 44.200 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 44.200 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 44.200 zł

 

 

 

 

 

- PSP Nr 25 – wymiana ogrodzenia

+ 27.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 27.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 27.000 zł

 

 

 

 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 – budowa boiska wielofunkcyjnego – opracowanie dokumentacji

+ 20.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 20.000 zł

 

 

 

 

 

- Wykonanie infrastruktury technicznej siłowni na wolnym powietrzu przy PSP nr 24

+ 35.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 35.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 35.000 zł

 

 

 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia

+ 50.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

+ 50.000 zł

 

- Wymiana części instalacji ciepłowniczej w budynku
SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu

+ 50.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 50.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 50.000 zł

 

 

§ 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

+ 50.000 zł

 

 

 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

+ 128.200 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

+ 280.000 zł

 

- Przebudowa lokalu przy ul. Rudzkiego 2/2 na ośrodek opieki
i wsparcia dla osób starszych

+ 280.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 280.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 280.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

- 151.800 zł

 

- Wykonanie przebudowy lokalu przy ul. Żeromskiego 5/7 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka

- 151.800 zł

 

Wydatki majątkowe

- 151.800 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 151.800 zł

 

 

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 658.100 zł

 

 

 

 

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- 76.300 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Wydatki na oczyszczanie miasta

- 80.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 80.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 80.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 80.000 zł

 

 

 

 

- Poprawa estetyki dzielnicy Groszowice poprzez ustawienie koszy na śmieci

+ 3.700 zł

 

Wydatki bieżące

+ 3.700 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 3.700 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 3.700 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

+ 84.700 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Wykonanie oświetlenia ul. Wyspiańskiego w Grudzicach

+ 54.700 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 54.700 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 54.700 zł

 

 

 

 

 

- Zakup i montaż latarni na terenie rekreacyjnym nad stawem za kościołem w NWK wraz z wykonaniem dokumentacji

+ 30.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 30.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 30.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- 666.500 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic

- 750.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 750.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 750.000 zł

 

 

 

 

 

- Zagospodarowanie placu przy OSP Bierkowice – piłkochwyty, oświetlenie, ogrodzenie – etap III

+ 83.500 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 83.500 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 83.500 zł

 

 

 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

+ 310.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 92118 – Muzea

+ 310.000 zł

 

- Muzeum Polskiej Piosenki

+ 310.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 310.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 310.000 zł

 

 

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

+ 310.000 zł

 

 

 

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

+ 679.302 zł

 

 

 

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

+ 679.302 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Ogród Zoologiczny – wydatki bieżące

+ 9.302 zł

 

Wydatki bieżące

+ 9.302 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 9.302 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 9.302 zł

 

 

 

 

 

- Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt wraz z projektem - ekspozycja płazów (żab)

+ 420.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 420.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 420.000 zł

 

 

 

 

 

- Przebudowa połaci dachowej w budynku administracyjnym wraz z aktualizacją kosztorysu i specyfikacji

+ 250.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 250.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 250.000 zł

 

 

 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna

+ 286.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

+ 191.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Wykonanie dokumentacji technicznej w kierunku poprawy warunków krzewienia kultury fizycznej wśród mieszkańców dzielnicy Szczepanowice – Wójtowa Wieś poprzez rewitalizację terenów rekreacyjnych przylegających od zachodu do osiedla Dambonia

+ 70.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 70.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 70.000 zł

 

 

 

 

 

- Przebudowa boiska znajdującego się na dz. 38/2
ob. Grotowice przy ul. Złotej

+ 83.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 83.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 83.000 zł

 

 

 

 

 

- Zagospodarowanie terenu przyległego do boiska przy
ul. Żytniej

+ 18.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 18.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 18.000 zł

 

 

 

 

 

- Rozbudowa skate-spotu na działce nr 30 km 84 obręb NWK

+ 20.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 20.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

+ 95.000 zł

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące

+ 95.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 95.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 95.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 95.000 zł

§ 4. W załączniku nr 2 do uchwały Nr LII/775/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok dokonuje się zmiany w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zapisu „Zapłata za przetwarzanie odpadów komunalnych przekazywanych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych” na „Przetwarzanie odpadów komunalnych”.

§ 5. W uchwale Nr LII/775/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok  § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2014 roku w wysokości 46.154.369 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w wysokości 24.400.000 zł;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 15.582.218 zł.

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.172.151 zł.”

§ 6. W załączniku nr 13 do uchwały LII/775/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 roku, w następujących pozycjach:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

 

 

80104

Przedszkola, w tym:

 

 

 

 

Przedszkole Publiczne Nr 43

107 700

107 700

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha