Uchwała nr XXXVII/726/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji Działanie 9.2 – Rozwój kształcenia zawodowego Poddziałanie 9.2.2 – Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-01-26
Wejście w życie: 2017-01-26
Z mocą obowiązującą od: 2017-01-26
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści