UCHWAŁA NR LV/830/14

Rady Miasta Opola

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Miasto Opole oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Miasto Opole oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

Na podstawie art. 43 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się maksymalną wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Miasto Opole w kwocie 10,80 zł (słownie: dziesięć złotych 80/100) za każdą godzinę opieki sprawowanej nad jednym dzieckiem.

§ 2. Wynagrodzenie dziennego opiekuna zatrudnianego przez Miasto Opole ustala się następująco: wysokość wynagrodzenia stanowi iloczyn liczby godzin sprawowanej opieki nad dzieckiem oraz wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna za godzinę sprawowanej opieki.

§ 3. Ustala się wysokość opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Miasto Opole w kwocie 1,60 zł (słownie: jeden złoty 60/100) za każdą godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem.

§ 4. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką dziennego opiekuna zatrudnionego przez Miasto Opole w kwocie 10 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) dziennie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 6. Traci moc uchwała Nr LIV/807/14 Rady Miasta Opola z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Miasto Opole oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Miasto Opole oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha