UCHWAŁA NR XXXII/612/16

Rady Miasta Opola

z dnia 27 października 2016 r.

w    sprawie    ustalenia    wysokości    opłat    i    kosztów   związanych    z    usunięciem i  przechowywaniem  pojazdów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 466, poz. 1579), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 814, poz. 1579) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, Dz. U. z 2011 r., Nr 222, poz. 1321, Dz. U. z 2012 r., poz. 951, Dz. U. z 2011 r., Nr 30, poz. 151, Dz. U. z 2013 r., poz. 700, Dz. U. z 2012 r., poz. 1448, Dz. U. z 2013 r., poz. 1611, Dz. U. z 2014 r., poz. 486, poz. 529, Dz. U. z 2013 r., poz. 1446, Dz. U. z 2014 r., poz. 768, Dz. U. z 2013 r., poz. 991, Dz. U. z 2014 r., poz. 822, poz. 312, Dz. U. z 2015 r., poz. 211, poz. 591, poz. 541, poz. 1326, poz. 2183, poz. 933, poz. 1045, poz. 1335, poz. 1830, poz. 1844, poz. 2281, Dz. U. z 2016 r., poz. 266, Dz. U. z 2015 r., poz. 1038, poz. 1893, Dz. U. z 2016 r., poz. 352, poz. 1250) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat brutto za usunięcie pojazdu z drogi:

1) rower lub motorower - 80 zł;

2) motocykl - 150 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 350 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t - 550 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t - 800 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1200 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1500 zł.

§ 2.

1. Ustala się wysokość opłat brutto za jedną dobę przechowywania pojazdu, która obowiązuje w pierwszych 30 dobach przechowywania pojazdu:

1) rower lub motorower - 10 zł;

2) motocykl - 15 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 25 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t - 45 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t - 70 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 130 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 190 zł.

2. Ustala się wysokość opłat brutto za jedną dobę przechowywania pojazdu, która obowiązuje od 31 doby przechowywania pojazdu:

1) rower lub motorower - 4 zł;

2) motocykl - 5 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 7,5 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t - 9 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t - 14 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 26 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 38 zł.

§ 3. Ustała się wysokość kosztów brutto powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu, w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu:

1) rower lub motorower - 40 zł;

2) motocykl - 75 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 175 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t - 275 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t - 400 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 600 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 750 zł.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/304/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem  pojazdów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, jednak nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa