UCHWAŁA NR LV/817/14

Rady Miasta Opola

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za wstęp do Ogrodu Zoologicznego w Opolu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się  opłaty za wstęp do Ogrodu Zoologicznego w Opolu w następującej wysokości:

1) od poniedziałku do piątku:

a) bilet normalny – 8 zł;

b) bilet ulgowy - 5 zł;

2) w soboty, niedziele i święta:

a) bilet normalny – 10 zł;

b) bilet ulgowy - 6 zł;

3) roczny bilet wstępu:

a) bilet normalny – 100 zł;

b) bilet ulgowy - 60 zł;

4) bilet dla uprawnionego posiadacza karty „Opolska Rodzina” - 1 zł.

2. Opłaty ustalone w ust. 1 są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie sprzedaży biletu.

3. Do korzystania z ulgowych biletów wstępu uprawnione są następujące osoby:

1) dzieci po ukończeniu 3 roku życia;

2) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, dziennych szkół ponadgimnazjalnych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia;

3) emeryci, renciści.

§ 2. Do korzystania z bezpłatnych biletów wstępu uprawnione są następujące osoby:

1) dzieci do ukończenia 3 roku życia;

2) pracownicy ogrodów zoologicznych;

3) dzieci i młodzież do lat 18 objęci kształceniem specjalnym, wraz z towarzyszącymi im opiekunami;

4) osoby powyżej 18 roku życia niepełnosprawne w stopniu znacznym, całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, wraz z opiekunami;

5) jeden opiekun (przewodnik), przypadający na każde 10 osób, w przypadku grup uczniowskich;

6) zorganizowane grupy podopiecznych Domów Dziecka, Domów Opieki, Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuńczo - Leczniczych.

§ 3. Dokumentami uprawniającymi do korzystania z ulgowych i bezpłatnych biletów wstępu do Ogrodu Zoologicznego są odpowiednio:

1) ważna legitymacja szkolna;

2) legitymacja rencisty, emeryta lub dowód osobisty wraz z odcinkiem renty lub emerytury;

3) dokument orzekający o stopniu niepełnosprawności;

4) ważny dokument potwierdzający zatrudnienie w ogrodzie zoologicznym;

5) karta „Opolska rodzina”.

§ 4. Upoważnia się Dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Opolu do wyznaczania dwóch dni w ciągu roku wolnych od opłat za wstęp na teren Ogrodu Zoologicznego w Opolu oraz wyrażania zgody, w ramach promocji miasta Opola, na wstęp wolny w innych uzasadnionych przypadkach (zorganizowane grupy oficjalnych przedstawicieli innych miast, goszczących  na zaproszenie władz miasta Opola, laureaci konkursów itp.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLV/457/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wysokości opłat za wstęp do Ogrodu Zoologicznego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2014 roku.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha