UCHWAŁA NR XXXI/591/16

Rady Miasta Opola

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej

Na podstawie art. 7 ust. 2, art. 10 ust. 2 i art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej:

1) ul. Franciszkańską, na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Staromiejskiej i ul. Mały Rynek (oznaczona geodezyjnie nr 99 z karty mapy 44 obręb Opole);

2) ul. św. Wojciecha (oznaczona geodezyjnie nr 96 z karty mapy 44 obręb Opole);

3) ul. Staromiejską, na odcinku od ul. św. Wojciecha do ul. Franciszkańskiej i ul. Mały Rynek (oznaczona geodezyjnie nr 97 z karty mapy 44 obręb Opole);

4) ul. Mały Rynek, w obszarze skrzyżowania z ul. Franciszkańską i ul. Staromiejską;
w związku z zamiarem wyłączenia ich z użytkowania.

2. Szczegółowe położenie dróg wymienionych w ust. 1 wskazane zostało w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się nowe przebiegi dróg gminnych:

1) Nr 103823 O: ul. Koraszewskiego, ul. Rynek (od ul. Koraszewskiego do ul. Książąt Opolskich);

2) Nr 103820 O: ul. Franciszkańska (od pl. Wolności do ul. Krakowskiej), ul. Mały Rynek (od ul. Zwierzynieckiej do ul. Vàclava Havla), ul. Vàclava Havla;

3) Nr 103826 O: ul. Staromiejska (od pl. świętego Sebastiana do ul. św. Wojciecha).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/591/16

Rady Miasta Opola

z dnia 29 września 2016 r.