UCHWAŁA NR XXXI/585/16

Rady Miasta Opola

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie pozbawienia placu przy ul. Zamkowej w Opolu kategorii drogi gminnej

Na podstawie art. 7 ust. 2, art. 10 ust. 2 i art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej plac przy ul. Zamkowej w Opolu, oznaczony geodezyjnie nr 56/1 z karty mapy 44 obręb Opole, w związku z zamiarem wyłączenia go z użytkowania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa