UCHWAŁA NR XXXI/581/16

Rady Miasta Opola

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250, poz. 1250) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane są przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, z góry, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

2. Ryczałtowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane są przez podmioty zobowiązane bez wezwania, z góry, w terminie do 30 kwietnia danego roku, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

3. Wysokość stawek opłat, o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 2, określa odrębna uchwała.

4. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1, upływa w dniu 10 lipca 2013 r.

5. W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku opłaty lub jej wysokość, opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką, przelewem lub instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

§ 3. Traci moc uchwała nr IX/145/15 Rady Miasta Opola z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa