UCHWAŁA NR XXXI/580/16

Rady Miasta Opola

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz
art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250,  poz. 1250) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785), w części stanowiącej 30% kwoty opłaty należnej od każdej rodziny wielodzietnej zamieszkującej na tej nieruchomości.

§ 2.  Traci moc uchwała nr XX/370/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa