UCHWAŁA NR XXXI/579/16

Rady Miasta Opola

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6j ust. 3b i 6k ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250, poz. 1250) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi
z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały.

2. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty, ustalonej w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały.

3. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku ryczałtowa stawka opłaty za rok ustalona jest w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:

1) od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość:

a) 13,00 zł/osobę miesięcznie, jeśli odpady są w sposób selektywny zbierane i odbierane,

b) 20,00 zł/osobę miesięcznie, jeśli odpady nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

2. Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wynosi:

Pojemność pojemnika na odpady

Stawka - zbiórka selektywna odpadów

Stawka - zbiórka nieselektywna odpadów

60 l

4,60 zł

6,70 zł

120 l

9,20 zł

13,40 zł

240 l

18,40 zł

26,70 zł

360 l

27,60 zł

40,00 zł

660 l

50,60 zł

73,40 zł

1100 l

84,40 zł

122,30 zł

od 1100 l do 3,5 mwłącznie

184,00 zł

267,00 zł

od 3,5 do 5 m3 włącznie

306,80 zł

445,00 zł

od 5 do 7 m3 włącznie

460,00 zł

667,00 zł

od 7 do 15 m3 włącznie

920,00 zł

1334,00 zł

od 15 m3 do 36 m3

1270,00 zł

1840,00 zł

3. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od jednego domku letniskowego, w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane jedynie przez część roku wynosi:

a) 364 zł/od 1 domku rocznie, jeśli odpady są w sposób selektywny zbierane i odbierane,

b) 560 zł/od 1 domku rocznie, jeśli odpady nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

2) od innych nieruchomości niż określone w pkt 1 wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku wynosi:

a) w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny:

Stawka ryczałtu/rok

120 l

240 l

1100 l

od 5 do 7 m3 włącznie

Łączna liczba wywozów odpadów z pojemnika w odniesieniu do pojemności pojemników

460,00 zł

50

25

5

1

920,00 zł

100

50

11

2

1.840,00 zł

200

100

22

4

b) w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób nieselektywny:

Stawka ryczałtu/rok

120 l

240 l

1100 l

od 5 do 7 m3 włącznie

Łączna liczba wywozów odpadów z pojemnika w odniesieniu do pojemności pojemników

670,00 zł

50

25

5

1

1.340,00 zł

100

50

11

2

2.680,00 zł

200

100

22

4

§ 3. Traci moc uchwała nr VI/63/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa