UCHWAŁA NR XXXI/563/16

Rady Miasta Opola

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę 3.597.893 zł, w tym:

· Dochody gminy o kwotę 3.069.233 zł, w tym:
Dochody bieżące:

+ 2.063.696 złDział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

+ 1.000.630 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

+ 1.000.630 zł


§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie

i służebności

+ 220.000 zł


§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 780.630 zł
Dział 750 – Administracja publiczna

+ 16.938 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

+ 16.938 zł


§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

+ 16.938 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia

+ 600.059 zł
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

+ 600.059 zł


§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 600.059 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 80.000 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola

+ 80.000 zł


§ 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów

na dofinansowanie zadań bieżących

+ 80.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna

- 80.571 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

+ 240 zł


§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 240 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- 80.811 zł


§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

- 80.811 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

+ 136.789 zł
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

+ 15.990 zł


§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

+ 15.990 zł

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

+ 6.800 zł


§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

+ 6.800 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

+ 113.999 zł


§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

+ 16.785 zł


§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 97.214 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

+ 88.560 zł
Rozdział 92116 – Biblioteki

+ 88.560 zł


§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

+ 88.560 zł
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary

i obiekty chronionej przyrody

+ 123.733 zł
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

+ 123.733 zł


§ 0830 – Wpływy z usług

+ 207.600 zł


§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 3.024 zł


§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

- 86.891 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna

+ 97.558 zł
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

+ 97.558 zł


§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

+ 97.558 zł
Dochody majątkowe:

+ 1.005.537 złDział 600 – Transport i łączność

+ 1.584.486 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

+ 1.584.486 zł


§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

+ 1.584.486 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna

+ 110.811 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność

+ 110.811 zł


§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

+ 110.811 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

+ 1.573.407 zł
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

+ 1.563.407 zł


§ 6202 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

+ 1.563.407 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

+ 10.000 zł


§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

+ 10.000 zł
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary

i obiekty chronionej przyrody

- 2.263.167 zł
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

- 2.263.167 zł


§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

- 2.263.167 zł
· Dochody powiatu o kwotę 528.660 zł, w tym:
Dochody bieżące:

+ 528.660 złDział 710 – Działalność usługowa

+ 102.218 zł
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

+ 102.218 zł


§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

+ 102.218 zł
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

-
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

-


§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej

+ 130.000 zł


§ 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

- 130.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 426.442 zł
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

+ 426.442 zł


§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 426.442 zł

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę 1.624.042 zł, w tym:


§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

na rynku krajowym

- 1.624.042 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę 1.973.851 zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

- 149.814 zł


Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

+ 300.186 zł


w tym:


- Audyt rekompensaty

- 5.486 zł


Wydatki bieżące

- 5.486 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 5.486 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 5.486 zł


- Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.

+ 305.672 zł


Wydatki bieżące

+ 305.672 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 305.672 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 305.672 zł


Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

+ 1.150.000 zł


w tym:


- Bezpieczny transport w Opolu

+ 1.150.000 zł


w tym:


Wydatki bieżące

+ 57.750 zł


w tym:- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 57.750 zł§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 41.887 zł§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 7.392 zł§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 7.200 zł§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 1.271 zł


Wydatki majątkowe

+ 1.092.250 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 1.150.000 zł§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 49.087 zł§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 8.663 zł


- Wykonanie projektu budowy oznakowania aktywnego ograniczenia prędkości na ul. Ks. Jerzego Popiełuszki – 2 szt.

- 11.000 zł


Wydatki majątkowe

- 11.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 11.000 zł


- Zakup urządzenia mierzącego prędkość wraz z wyświetlaczem na ul. Ks. Jerzego Popiełuszki

+ 13.500 zł


Wydatki majątkowe

+ 13.500 zł


w tym:
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 13.500 zł


- Zakup oraz montaż 2 szt. urządzeń mierzących prędkość

wraz z wyświetlaczami

- 22.000 zł


Wydatki majątkowe

- 22.000 zł


w tym:
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- 22.000 zł


- Zakup 2 urządzeń mierzących prędkość wraz

z wyświetlaczami na ul. Oświęcimskiej w Opolu

+ 27.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 27.000 zł


w tym:
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 27.000 zł


- Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu

- 7.500 zł


Wydatki bieżące

- 7.500 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 7.500 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 7.500 zł


Rozdział 60095 – Pozostała działalność

- 1.600.000 zł


- Dokumentacja przyszłościowa

- 1.600.000 zł


Wydatki majątkowe

- 1.600.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 1.600.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

+ 80.258 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

+ 80.258 zł


w tym:


- Wydatki bieżące

- 30.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 30.000 zł§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

- 30.000 zł


- Prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości

+ 110.258 zł


Wydatki bieżące

+ 110.258 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 110.258 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 110.258 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

+ 10.000 zł
Rozdział 71095 – Pozostała działalność

+ 10.000 zł


- Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów

+ 10.000 zł


Wydatki bieżące

+ 10.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 10.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 10.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

+ 814.090 zł
Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

+ 110.590 zł


w tym:


- Wydatki bieżące

+ 2.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 2.000 zł


- Zakupy inwestycyjne sprzętu

+ 110.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 110.000 zł


w tym:
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 110.000 zł


- Działalność jednostek pomocniczych – Grotowice

- 1.410 zł


Wydatki bieżące

- 1.410 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 1.410 zł§ 4190 – Nagrody konkursowe

- 374 zł§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 950 zł§ 4220 – Zakup środków żywności

+ 100 zł§ 4260 – Zakup energii

- 475 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 1.611 zł


Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

+ 270.000 zł


- Wydatki bieżące

+ 270.000 zł


w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 4.000 zł§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

- 4.000 zł- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 274.000 zł§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- 10.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 324.000 zł§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia

- 8.000 zł§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

- 7.000 zł§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne

- 20.000 zł§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- 5.000 zł


Rozdział 75095 – Pozostała działalność

+ 433.500 zł


w tym:


- Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem

i szkoleniem

- 17.300 zł


Wydatki bieżące

- 17.300 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 17.300 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 17.300 zł


- Wydatki bieżące

+ 400.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 400.000 zł§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 250.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 150.000 zł


- Prowizje z tytułu opłaty targowej i opłaty skarbowej

+ 30.800 zł


Wydatki bieżące

+ 30.800 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 30.800 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 30.800 zł


- Przebudowa budynku przy ul. Damrota 1 – opracowanie dokumentacji

+ 20.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 20.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 20.000 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

+ 20.000 zł
Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

+ 20.000 zł


- Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym

+ 20.000 zł


Wydatki bieżące

+ 20.000 zł


w tym:
- dotacje na zadania bieżące

+ 20.000 zł§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

+ 20.000 złDział 757 – Obsługa długu publicznego

- 444.906 zł
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- 444.906 zł


- Wydatki bieżące

- 444.906 zł


w tym:
- obsługa długu

- 444.906 zł§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

- 444.906 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 1.184.212 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola

+ 67.212 zł


w tym:


- Przedszkole Publiczne Nr 3 – zakupy inwestycyjne

+ 5.800 zł


Wydatki majątkowe

+ 5.800 zł


w tym:
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 5.800 zł

- PP Nr 6 – zakupy inwestycyjne

+ 15.000 zł


Wydatki majątkowe
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 15.000 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 18 – termomodernizacja budynku

+ 46.412 zł


Wydatki majątkowe
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 46.412 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja

+ 80.000 zł


- ZSzOI – przebudowa boiska trawiastego

+ 80.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 80.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 80.000 zł


Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

+ 935.200 zł


- Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe – dotacje

+ 935.200 zł


Wydatki bieżące

+ 935.200 zł


w tym:
- dotacje na zadania bieżące

+ 935.200 zł§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

+ 935.200 zł
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

+ 91.800 zł


w tym:


- Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje

+ 67.000 zł


Wydatki bieżącew tym:
- dotacje na zadania bieżące

+ 67.000 zł§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

+ 37.000 zł§ 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

+ 30.000 zł
- Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe – dotacje

+ 19.200 zł


Wydatki bieżącew tym:
- dotacje na zadania bieżące

+ 19.200 zł§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

+ 19.200 zł
- ZSZ WZDZ - publiczna - dotacje

+ 5.600 zł


Wydatki bieżącew tym:
- dotacje na zadania bieżące

+ 5.600 zł§ 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego

lub przez osobę fizyczną

+ 5.600 zł
Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

+ 10.000 zł


- Kwalifikacyjne kursy zawodowe – dotacje

+ 10.000 zł


Wydatki bieżące

+ 10.000 zł


w tym:
- dotacje na zadania bieżące

+ 10.000 zł§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

+ 10.000 zł

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

+ 30.000 zł
Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

i doktorantów

+ 30.000 zł


- Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni

+ 30.000 zł


Wydatki bieżące

+ 30.000 zł


w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych

+ 30.000 zł§ 3250 – Stypendia różne

+ 30.000 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

-
Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

-


w tym:


- Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)

- 40.000 zł


Wydatki bieżące

- 40.000 zł


w tym:
- dotacje na zadania bieżące

- 40.000 zł§ 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

- 40.000 zł


- Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia

+ 40.000 zł


Wydatki bieżące

+ 40.000 zł


w tym:
- dotacje na zadania bieżące

+ 40.000 zł§ 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

+ 40.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

+ 45.483 zł
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

- 128.600 zł


- Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo

-wychowawczych poza powiatem Opole

- 128.600 zł


Wydatki bieżące

- 128.600 zł


w tym:
- dotacje na zadania bieżące

- 128.600 zł§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- 128.600 zł


Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

- 13.700 zł


- Wydatki bieżące

- 13.700 zł


w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 49.000 zł§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

- 49.000 zł- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 35.300 zł§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 35.300 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

+ 142.300 zł


- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wydatki bieżące

+ 142.300 zł


Wydatki bieżące

+ 142.300 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 142.300 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 30.000 zł§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 112.300 zł

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

+ 15.243 zł


- Wydatki bieżące

+ 15.243 zł


w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 15.243 zł§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 12.724 zł§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 2.631 zł§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 112 zł


Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

+ 240 zł


- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wydatki bieżące

+ 240 zł


Wydatki bieżące

+ 240 zł


w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 240 zł§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 240 zł


Rozdział 85295 – Pozostała działalność

+ 30.000 zł


w tym:


- Realizacja projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka"

- 332.483 zł


w tym:


Wydatki bieżące

- 332.483 zł


w tym:- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

- 332.483 zł§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 196.094 zł§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 21.727 zł§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 34.004 zł§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 3.768 zł§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy

- 4.804 zł§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy

- 533 zł§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe

- 4.000 zł§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia

- 3.500 zł§ 4267 – Zakup energii

- 905 zł§ 4277 – Zakup usług remontowych

- 45.000 zł§ 4307 – Zakup usług pozostałych

- 5.200 zł§ 4407 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

- 12.948 zł
- Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej

+ 362.483 zł


w tym:


Wydatki bieżące

+ 251.672 zł


w tym:- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 251.672 zł§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 158.685 zł§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 21.727 zł§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 27.518 zł§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 3.768 zł§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy

+ 3.888 zł§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy

+ 533 zł§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 4.000 zł§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 3.500 zł§ 4267 – Zakup energii

+ 905 zł§ 4307 – Zakup usług pozostałych

+ 14.200 zł§ 4407 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

+ 12.948 zł
Wydatki majątkowe

+ 110.811 zł


w tym:
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 110.811 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 54.157 zł
Rozdział 85305 – Żłobki

+ 69.400 zł


w tym:


- Żłobek Nr 4 – remont ogrodzenia

+ 60.500 zł


Wydatki bieżące

+ 60.500 zł


w tym:
- remonty

+ 60.500 zł§ 4270 – zakup usług remontowych

+ 60.500 zł


- Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne

i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

+ 8.900 zł


Wydatki bieżące

+ 8.900 zł


w tym:
- dotacje na zadania bieżące

+ 8.900 zł§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

+ 8.900 zł

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

+ 2.396 zł


- Klub Integracji Społecznej – wydatki bieżące

+ 2.396 zł


Wydatki bieżące

+ 2.396 zł


w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 2.396 zł§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 2.000 zł§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 347 zł§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 49 zł


Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- 17.639 zł


- Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"

- 17.639 zł


Wydatki bieżące

- 17.639 zł


w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 17.639 zł§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 10.709 zł§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 6.040 zł§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 890 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

+ 967.518 zł


Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

+ 617.700 zł


- Rozliczenie udziału gmin w wydatkach kwalifikowanych

w projekcie pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”

+ 617.700 zł


Wydatki majątkowe

+ 617.700 zł


w tym:
§ 6662 – Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

+ 617.700 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

+ 10.000 zł


- Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

+ 10.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 10.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 10.000 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- 1.500.000 zł


- Modernizacja Placu Jana Pawła II wraz z programem kulturalnym

- 1.500.000 zł


Wydatki majątkowe

- 1.500.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 1.500.000 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- 82.500 zł


w tym:


- Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – „Kawka”

- 82.500 zł


Wydatki majątkowe

- 82.500 zł


w tym:
§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych

- 82.500 zł


Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

+ 90.000 zł


- Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt – wydatki bieżące

+ 90.000 zł


Wydatki bieżące

+ 90.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 90.000 zł§ 4270 – zakup usług remontowych

+ 90.000 zł


Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

+ 151.410 zł


w tym:


- Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Oświęcimskiej

na granicy z gminą Tarnów Opolski – 6 szt. latarni ulicznych

- 695 zł


Wydatki majątkowe

- 695 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 695 zł

- Wykonanie projektu oświetlenia 4 szt. latarni parkowych

na osiedlu Metalchem II przy ul. Złotej i Srebrnej

+ 2.105 zł


Wydatki majątkowe

+ 2.105 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 2.105 zł

- Doświetlenie ulic

+ 150.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 150.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 150.000 zł

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

+ 30.000 zł


- Miejski Zarząd Dróg – wydatki bieżące

+ 30.000 zł


Wydatki bieżące

+ 30.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 30.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 30.000 zł


Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

+ 6.800 zł


- Selektywna zbiórka i utylizacja odpadów

+ 6.800 zł


Wydatki bieżące

+ 6.800 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 6.800 zł§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 6.800 zł


Rozdział 90095 – Pozostała działalność

+ 1.644.108 zł


w tym:


- Miejska Plaża w centrum nad rzeką Odrą

- 2.900 zł


Wydatki majątkowe

- 2.900 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 2.900 zł


- Uzbrojenie terenów przy ul. Złotej

- 142.319 zł


Wydatki majątkowe

- 142.319 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 142.319 zł


- Przebudowa placów miejskich w Opolu na cele kulturalne

+ 1.500.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 1.500.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 1.500.000 zł


- Zakup oraz ustawienie 10 szt. koszy na śmieci w rejonie

ul. Złotej, Srebrnej, Oświęcimskiej

- 353 zł


Wydatki majątkowe

- 353 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 353 zł


- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Opolu, w ramach ZIT

– opracowanie dokumentacji

- 320 zł


Wydatki majątkowe

- 320 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 320 zł


- Zabezpieczenie sanitarne Światowych Dni Młodzieży

- 10.000 zł


Wydatki bieżące

- 10.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 10.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 10.000 zł


- Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu

+ 300.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 300.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 300.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 397.000 zł
Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

+ 44.000 zł


- Galeria Sztuki Współczesnej

+ 44.000 zł


Wydatki bieżące

+ 44.000 zł


w tym:
- dotacje na zadania bieżące

+ 44.000 zł§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu

dla samorządowej instytucji kultury

+ 44.000 zł


Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- 441.000 zł


- Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej

- 441.000 zł


Wydatki majątkowe

- 441.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 441.000 zł
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary

i obiekty chronionej przyrody

- 2.462.913 zł
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

- 2.462.913 zł


w tym:


- Ogród Zoologiczny – wydatki bieżące

+ 110.624 zł


Wydatki bieżące

+ 110.624 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 110.624 zł§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 20.600 zł§ 4260 – Zakup energii

+ 47.000 zł§ 4270 – zakup usług remontowych

+ 43.024 zł


- Ogród Zoologiczny – zakupy inwestycyjne sprzętu

+ 10.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 10.000 zł


w tym:
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 10.000 zł

- Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony

ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu

- 2.583.537 zł


w tym:


Wydatki bieżące

- 130.005 zł


w tym:- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

- 130.005 zł§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 4.682 zł§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 1.172 zł§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 805 zł§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 202 zł§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy

- 115 zł§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy

- 29 zł§ 4307 – Zakup usług pozostałych

- 79.990 zł§ 4309 – Zakup usług pozostałych

- 43.010 zł
Wydatki majątkowe

- 2.453.532 zł


w tym:
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 1.906.051 zł§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 547.481 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

+ 2.222.766 zł
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

+ 2.534.892 zł


w tym:


- Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych na terenie obiektu KP Wodna Nuta

- 25.000 zł


Wydatki majątkowe

- 25.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 25.000 zł

- Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych

i technicznych obiektu KP Wodna Nuta

+ 25.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 25.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 25.000 zł

- Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Franciszka Poliwody oraz Jana Kwoczka w Opolu

+ 64.892 zł


Wydatki majątkowe

+ 64.892 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 64.892 zł

- Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo

-Sportowej "Okrąglak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu

+ 2.500.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 2.500.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 2.500.000 zł

- Opracowanie koncepcji przebudowy budynku "Cieplak"

wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych

+ 40.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 40.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 40.000 zł

- Remonty obiektów sportowych

- 40.000 zł


Wydatki bieżące

- 40.000 zł


w tym:
- remonty

- 40.000 zł§ 4270 – Zakup usług remontowych

- 40.000 zł


- Modernizacja budynku zaplecza sportowego Stadionu Miejskiego w Opolu z elementami termomodernizacji - opracowanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją

- 30.000 zł


Wydatki majątkowe

- 30.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 30.000 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

+ 21.990 zł


- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – wydatki bieżące

+ 21.990 zł


Wydatki bieżące

+ 21.990 zł


w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 21.990 zł§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 20.460 zł§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 1.340 zł§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 190 zł


Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- 334.116 zł


- Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej

- 334.116 zł


Wydatki majątkowe

- 334.116 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 334.116 zł

§ 4. W uchwale Nr XIX/337/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2016 roku w wysokości 56.276.107 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w wysokości 5.500.000 zł;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 4.626.430 zł;

3) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości 26.075.000 zł;

4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 20.074.677 zł.”

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 36.201.430 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 14.326.170 zł.”

§ 5. W załączniku nr 13 do uchwały Nr XIX/337/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku, w następujących pozycjach:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

801


OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101

Szkoły podstawowe, w tym:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

– Publiczna Szkoła Podstawowa

Nr 28

33 000

33 000


80104

Przedszkola, w tym:

Przedszkole Publiczne Nr 26

135 700

135 700Przedszkole Publiczne Nr 33

94 600

94 600Przedszkole Publiczne Integracyjne

Nr 51

150 900

150 900


80110

Gimnazja, w tym:

Publiczne Gimnazjum Nr 4

23 024

23 024

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady

Małgorzata Wilkos