UCHWAŁA NR LV/814/14

Rady Miasta Opola

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 4.083.013 zł, w tym:

Dochody gminy o kwotę 796.239 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 396.239 zł

 

 

Dział 758 – Różne rozliczenia

+ 402.616 zł

 

 

 

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

+ 402.616 zł

 

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

+ 402.616 zł

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- 6.377 zł

 

 

 

Rozdział 80104 – Przedszkola

- 26.249 zł

 

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

- 26.249 zł

 

 

 

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

+ 19.872 zł

 

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

+ 19.872 zł

 

 

Dochody majątkowe:

+ 400.000 zł

 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

+ 400.000 zł

 

 

 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

+ 400.000 zł

 

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

+ 400.000 zł

 

 

Dochody powiatu o kwotę 3.286.774 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 3.286.774 zł

 

 

Dział 758 – Różne rozliczenia

+ 3.047.570 zł

 

 

 

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

+ 3.047.570 zł

 

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

+ 3.047.570 zł

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 239.204 zł

 

 

 

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

+ 239.204 zł

 

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

+ 175.275 zł

 

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

+ 63.929 zł

§ 2. Zwiększa się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 5.338.373 zł, w tym:

 

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

+ 5.338.373 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 7.488.680 zł, w tym:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

+ 900.000 zł

 

 

 

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

+ 500.000 zł

 

- Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym

+ 500.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 500.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 500.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 500.000 zł

 

 

 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

+ 400.000 zł

 

- Prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości

+ 400.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 400.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 400.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 400.000 zł

 

 

Dział 710 – Działalność usługowa

+ 18.500 zł

 

 

 

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw

+ 13.500 zł

 

- Centrum Wystawienniczo-Kongresowe – wydatki bieżące

+ 13.500 zł

 

Wydatki bieżące

+ 13.500 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 13.500 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 13.500 zł

 

 

 

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

+ 5.000 zł

 

- Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów

+ 5.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 5.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.500 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 2.500 zł

 

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

+ 2.500 zł

 

 

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 2.500 zł

 

 

Dział 750 – Administracja publiczna

- 209.457 zł

 

 

 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- 209.457 zł

 

- Wydatki bieżące

- 209.457 zł

 

w tym:

- 209.457 zł

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 209.457 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

- 209.457 zł

 

 

 

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

-

 

w tym:

-

 

 

 

- Wydatki bieżące

- 23.529 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 23.529 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 23.529 zł

 

 

 

- Realizacja projektu pn. „Opolskie kwitnące
muzycznie III”

+ 23.529 zł

 

Wydatki bieżące

+ 23.529 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 23.529 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 23.529 zł

 

 

 

- Realizacja projektu pn. „W Opolu wszystko gra"

-

 

Wydatki bieżące

-

 

w tym:

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 1.576.500 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 1.576.500 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 1.576.500 zł

 

 

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

+ 1.340.025 zł

 

 

§ 4309 – Zakup usług pozostałych

+ 236.475 zł

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 4.184.690 zł

 

 

 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

+ 51.668 zł

 

w tym:

-

 

 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1

+ 2.624 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.624 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.624 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.624 zł

 

 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2

+ 5.017 zł

 

Wydatki bieżące

+ 5.017 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 5.017 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 5.017 zł

 

 

 

- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5

+ 7.205 zł

 

Wydatki bieżące

+ 7.205 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 7.205 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 7.205 zł

 

 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7

+ 2.476 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.476 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.476 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.476 zł

 

 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8

+ 2.454 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.454 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.454 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.454 zł

 

 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9

+ 2.195 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.195 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.195 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.195 zł

 

 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10

+ 2.346 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.346 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.346 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.346 zł

 

 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11

+ 2.265 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.265 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.265 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.265 zł

 

 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14

+ 2.952 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.952 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.952 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.952 zł

 

 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15

+ 2.051 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.051 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.051 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.051 zł

 

 

 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16

+ 2.268 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.268 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.268 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.268 zł

 

 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20

+ 2.121 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.121 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.121 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.121 zł

 

 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21

+ 1.974 zł

 

Wydatki bieżące

+ 1.974 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 1.974 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 1.974 zł

 

 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24

+ 1.777 zł

 

Wydatki bieżące

+ 1.777 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 1.777 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 1.777 zł

 

 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25

+ 2.514 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.514 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.514 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.514 zł

 

 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26

+ 2.549 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.549 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.549 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.549 zł

 

 

 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28

+ 5.061 zł

 

Wydatki bieżące

+ 5.061 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 5.061 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 5.061 zł

 

 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29

+ 1.819 zł

 

Wydatki bieżące

+ 1.819 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 1.819 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 1.819 zł

 

 

 

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

+ 3.286 zł

 

- Zespół Szkół Specjalnych – Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr 13

+ 3.286 zł

 

Wydatki bieżące

+ 3.286 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 3.286 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 3.286 zł

 

 

 

Rozdział 80104 – Przedszkola

+ 73.587 zł

 

w tym:

 

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 2

+ 2.357 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.357 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.357 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.357 zł

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 3

+ 2.243 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.243 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.243 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.243 zł

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 4

+ 2.468 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.468 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.468 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.468 zł

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 5

+ 2.601 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.601 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.601 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.601 zł

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 6

+ 2.552 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.552 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.552 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.552 zł

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 8

+ 5.143 zł

 

Wydatki bieżące

+ 5.143 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 5.143 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 5.143 zł

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 14

+ 2.543 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.543 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.543 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.543 zł

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 18

+ 2.579 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.579 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.579 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.579 zł

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 20

+ 2.543 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.543 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.543 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.543 zł

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 21

+ 2.535 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.535 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.535 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.535 zł

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 22

+ 2.381 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.381 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.381 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.381 zł

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 23

+ 2.533 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.533 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.533 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.533 zł

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 24

+ 2.597 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.597 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.597 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.597 zł

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 25

+ 2.656 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.656 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.656 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.656 zł

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 26

+ 2.523 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.523 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.523 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.523 zł

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 28

+ 2.341 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.341 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.341 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.341 zł

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 29

+ 2.552 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.552 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.552 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.552 zł

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 30

+ 2.608 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.608 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.608 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.608 zł

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 33

+ 2.581 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.581 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.581 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.581 zł

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 37

+ 2.603 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.603 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.603 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.603 zł

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38

+ 2.553 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.553 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.553 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.553 zł

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 42

+ 2.462 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.462 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.462 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.462 zł

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 43

+ 2.554 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.554 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.554 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.554 zł

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 44

+ 2.331 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.331 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.331 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.331 zł

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 46

+ 1.889 zł

 

Wydatki bieżące

+ 1.889 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 1.889 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 1.889 zł

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51

+ 2.510 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.510 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.510 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.510 zł

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 54

+ 2.193 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.193 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.193 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.193 zł

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 55

+ 2.198 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.198 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.198 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.198 zł

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 56

+ 1.958 zł

 

Wydatki bieżące

+ 1.958 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 1.958 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 1.958 zł

 

 

 

Rozdział 80110 – Gimnazja

+ 410.146 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Publiczne Gimnazjum Nr 4

+ 3.247 zł

 

Wydatki bieżące

+ 3.247 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 3.247 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 3.247 zł

 

 

 

- Publiczne Gimnazjum Nr 5

+ 2.059 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.059 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.059 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.059 zł

 

 

 

- Publiczne Gimnazjum Nr 7

+ 1.810 zł

 

Wydatki bieżące

+ 1.810 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 1.810 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 1.810 zł

 

 

 

- Publiczne Gimnazjum Nr 8

+ 2.265 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.265 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.265 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.265 zł

 

 

 

- Zespół Szkół Ogólnokształcących – Publiczne Gimnazjum Nr 9

+ 2.926 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.926 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.926 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.926 zł

 

 

 

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I – Publiczne Gimnazjum Nr 6

+ 1.600 zł

 

Wydatki bieżące

+ 1.600 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 1.600 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 1.600 zł

 

 

 

- Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje

+ 396.239 zł

 

Wydatki bieżące

+ 396.239 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 396.239 zł

 

 

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

+ 66.239 zł

 

 

§ 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

+ 330.000 zł

 

 

 

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

+ 1.110.073 zł

 

w tym:

 

 

 

 

- Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI

+ 2.820 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.820 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.820 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.820 zł

 

 

 

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II

+ 1.842 zł

 

Wydatki bieżące

+ 1.842 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 1.842 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 1.842 zł

 

 

 

- Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V

+ 5.411 zł

 

Wydatki bieżące

+ 5.411 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 5.411 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 5.411 zł

 

 

 

- Licea ogólnokształcące niepubliczne publiczne – dotacje

+ 1.100.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 1.100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 1.100.000 zł

 

 

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

+ 1.100.000 zł

 

 

 

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

+ 1.565.474 zł

 

w tym:

 

 

 

 

- Zespół Szkół Budowlanych

+ 2.145 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.145 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.145 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.145 zł

 

 

 

- Zespół Szkół Ekonomicznych

+ 2.090 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.090 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.090 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.090 zł

 

 

 

- Zespół Szkół Elektrycznych

+ 2.381 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.381 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.381 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.381 zł

 

 

 

- Zespół Szkół Mechanicznych

+ 4.111 zł

 

Wydatki bieżące

+ 4.111 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 4.111 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 4.111 zł

 

 

 

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4

+ 2.318 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.318 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.318 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.318 zł

 

 

 

- Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica

+ 2.303 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.303 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.303 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.303 zł

 

 

 

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

+ 2.556 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.556 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.556 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.556 zł

 

 

 

- Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe
– dotacje

+ 1.047.570 zł

 

Wydatki bieżące

+ 1.047.570 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 1.047.570 zł

 

 

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

+ 1.047.570 zł

 

 

 

- ZSZ WZDZ –publiczna - dotacje

+ 500.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 500.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 500.000 zł

 

 

§ 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

+ 500.000 zł

 

 

 

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

+ 1.778 zł

 

- Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego

+ 1.778 zł

 

Wydatki bieżące

+ 1.778 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 1.778 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 1.778 zł

 

 

 

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego
i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

+ 1.895 zł

 

- Zespół Placówek Oświatowych

+ 1.895 zł

 

Wydatki bieżące

+ 1.895 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 1.895 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 1.895 zł

 

 

 

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

+ 2.595 zł

 

- Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

+ 2.595 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.595 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.595 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.595 zł

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 964.188 zł

 

w tym:

 

 

 

 

- Zwiększenie puli wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w jednostkach oświatowych

- 43.035 zł

 

Wydatki bieżące

- 43.035 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 43.035 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 35.755 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 6.404 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 876 zł

 

 

 

- Bezpieczna i przyjazna szkoła – rozliczenie projektu

+ 15.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 15.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 14.442 zł

 

 

§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

+ 14.442 zł

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 558 zł

 

 

§ 4580 – Pozostałe odsetki

+ 558 zł

 

 

 

- Zakup i montaż sprzętu komputerowego i wizualizerów dla szkół

+ 500.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 500.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 500.000 zł

 

 

 

- Realizacja programu „Leonardo da Vinci”

+ 105.723 zł

 

Wydatki bieżące

+ 105.723 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 105.723 zł

 

 

§ 4301 – Zakup usług pozostałych

+ 105.723 zł

 

 

 

- Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego

+ 400.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 400.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 400.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych                                                    

+ 400.000 zł

 

 

 

- Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno - wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe

- 3.500 zł

 

Wydatki bieżące

- 3.500 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 3.500 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych                                                    

- 3.500 zł

 

 

 

- Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych

- 10.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 10.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 10.000 zł

 

 

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek

- 10.000 zł

 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

+ 247.771 zł

 

 

 

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

+ 4.718 zł

 

w tym:

 

 

 

 

- Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu – Dom Dziecka

+ 2.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.000 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.000 zł

 

 

 

- Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu – Nasz Dom

+ 395 zł

 

Wydatki bieżące

+ 395 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 395 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 395 zł

 

 

 

- Dom Dziecka – wydatki bieżące

+ 2.323 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.323 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.323 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.323 zł

 

 

 

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

+ 2.495 zł

 

- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – wydatki bieżące

+ 2.495 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.495 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.495 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.495 zł

 

 

 

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

+ 3.032 zł

 

w tym:

 

 

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia"
– wydatki bieżące

+ 3.032 zł

 

Wydatki bieżące

+ 3.032 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 3.032 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 3.032 zł

 

 

 

- Adaptacja obiektu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" przy ul. Dambonia 3 wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej

- 30.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 30.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 30.000 zł

 

 

 

- Przystosowanie obiektu przy ul. Stoińskiego 8 w Opolu do obowiązującego standardu środowiskowych domów samopomocy do końca 2014 r. wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej

+ 30.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 30.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 30.000 zł

 

 

 

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

+ 232.798 zł

 

- Realizacja projektu pn. „Moja praca – moja przyszłość"

+ 232.798 zł

 

Wydatki bieżące

+ 232.798 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 232.798 zł

 

 

§ 2917 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

+ 232.798 zł

 

 

 

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

+ 4.728 zł

 

w tym:

 

 

 

 

- Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym
i Uzależnionym – wydatki bieżące

+ 2.568 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.568 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.568 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.568 zł

 

 

 

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wydatki bieżące

+ 2.160 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.160 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.160 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.160 zł

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 424.102 zł

 

 

 

Rozdział 85305 – Żłobki

+ 12.913 zł

 

w tym:

 

 

 

 

- Żłobek Nr 2 – wydatki bieżące

+ 2.661 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.661 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.661 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.661 zł

 

 

 

- Żłobek Nr 3 – wydatki bieżące

+ 2.087 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.087 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.087 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.087 zł

 

 

 

- Żłobek Nr 4 – wydatki bieżące

+ 2.853 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.853 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.853 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.853 zł

 

 

 

- Żłobek Nr 9 – wydatki bieżące

+ 2.715 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.715 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.715 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.715 zł

 

 

 

- Żłobek – Pomnik Matki Polki – wydatki bieżące

+ 2.597 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.597 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.597 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.597 zł

 

 

 

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

+ 426.189 zł

 

w tym:

 

 

 

 

- Realizacja projektu pn. „Budujemy swoją przyszłość”

+ 168.795 zł

 

Wydatki bieżące

+ 168.795 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 168.795 zł

 

 

§ 3257 – Stypendia różne

+ 102.657 zł

 

 

§ 3259 – Stypendia różne

+ 18.116 zł

 

 

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 40.818 zł

 

 

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 7.204 zł

 

 

 

- Realizacja projektu pn. „Czas na pracę”

+ 12.968 zł

 

Wydatki bieżące

+ 12.968 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 12.968 zł

 

 

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 5.601 zł

 

 

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 989 zł

 

 

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 5.422 zł