UCHWAŁA NR XXX/554/16

Rady Miasta Opola

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie nabycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)  w związku z art. 20 pkt 2 oraz art. 24  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, ze zm. poz. 1777 oraz z 2016 r. poz. 65) oraz § 1 uchwały nr LI/486/98 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania komunalnych nieruchomości gruntowych oraz zasad ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata - Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Wyrazić zgodę na nabycie przez Gminę Miasto Opole do gminnego zasobu gruntów,
w przetargu  na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości, prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu, w rejonie ulicy Prószkowskiej, oznaczonej działkami numer: 26, 27, 28, 29, 30, 31 i 32 z karty mapy 26, obręb Wójtowa Wieś o powierzchni łącznej 6,2170 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr OP1O/00021899/6 oraz licytowanie ceny nabycia przedmiotowej nieruchomości maksymalnie do kwoty 5 300 000 zł brutto.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa