UCHWAŁA NR XXX/550/16

Rady Miasta Opola

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, ze zm. poz. 1777 oraz z 2016 r. poz. 65) Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Wyrazić zgodę na udzielenie przez Prezydenta Miasta Opola bonifikaty w wysokości 99% od ustalonych opłat rocznych z tytułu oddania w trwały zarząd Żłobkowi Nr 4 z siedzibą w Opolu przy ul. Norberta Barlickiego 2 nieruchomości oznaczonej nr działki 16/1 z karty mapy 43 obręb Opole o powierzchni 0,3032 ha, zabudowanej budynkiem użytkowym wolnostojącym, murowanym, podpiwniczonym, 3 kondygnacyjnym, przylegającym do budynku od strony południowej tarasem, dachem płaskim krytym papą o:

1. powierzchni użytkowej      -   1025,00 m2,

2. powierzchni zabudowy     -     595,80 m2,

3. kubaturze                          -  4.954,00 m2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa