UCHWAŁA NR XXX/541/16

Rady Miasta Opola

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola”

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                   (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, zm. Dz. U. z 2014 r. poz. 7, z 2015 r. poz. 357, poz.1045, poz. 1418 i poz. 1629 oraz z 2016 r. poz. 35, poz. 64, poz. 195, poz. 668 i poz. 1010) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa

Załącznik do uchwały nr XXX/541/16

Rady Miasta Opola

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Regulamin przyznawania poszczególnych form wspierania uczniów uzdolnionych uczęszczających do  publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa kryteria i tryb przyznawania poszczególnych form wspierania uczniów uzdolnionych:

1) Nagroda edukacyjna;

2) Tytuł Opolski Orzeł;

3) List gratulacyjny;

4) Wsparcie materialne.

§ 2. Kryteria i tryb przyznawania Nagrody edukacyjnej

1. Nagroda edukacyjna jest przyznawana uczniowi w uznaniu dla jego osiągnięć edukacyjnych. Jest ona świadczeniem pieniężnym, które uczeń otrzymuje jednorazowo w danym roku szkolnym.

2. Nagroda edukacyjna przyznawana jest uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej (od klasy II).

3. Nagroda może być przyznana uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

1) jest laureatem co najmniej jednej olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym;

2) posiada osiągnięcia w działalności badawczo – naukowej, wynalazczej lub publikacje, w tym w ramach współpracy międzynarodowej;

3) uzyskał w klasyfikacji śródrocznej średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie niższą niż 4,75, a także co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

4) angażuje się w pracę społeczną na rzecz szkoły lub społeczności lokalnej.

4. Wysokość Nagrody edukacyjnej wynosi 2000 zł.

5. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody edukacyjnej, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, występuje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, należy złożyć w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Opola w terminie do 31 maja danego roku. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 3. Dokumenty te potwierdza za zgodność z oryginałem dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

7. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem Nagrody edukacyjnej.

8. Wnioski o Nagrodę edukacyjną rozpatruje Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Opola, składająca się z dwóch pracowników Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola, w tym jeden jako jej przewodniczący, oraz po dwóch dyrektorów szkół: podstawowych,  gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

9. Do zadań Komisji należy sprawdzenie wniosków pod kątem formalnym oraz ocena merytoryczna przeprowadzona zgodnie z tabelą oceny punktowej zamieszczoną we wniosku. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, zawierający listę kandydatów do Nagrody edukacyjnej, z przyznaną liczbą punktów, który przewodniczący Komisji przekazuje Prezydentowi Miasta Opola.

10. Prezydent Miasta Opola zatwierdza listę uczniów nagrodzonych. Od decyzji Prezydenta Miasta Opola nie przysługuje odwołanie.

11. Nagroda edukacyjna jest przyznawana nie więcej niż 10 uczniom w danym roku szkolnym.

12. Wręczenie Nagród edukacyjnych odbywa się w sposób uroczysty. Wraz z nagrodą pieniężną uczeń otrzymuje pamiątkowy dyplom.

§ 3. Kryteria i tryb nadawania tytułu Opolskiego Orła

1. Tytuł Opolskiego Orła, nadawany uzdolnionym uczniom uzyskującym wysokie wyniki w nauce, ma na celu wyróżnianie i promowanie ich szczególnych osiągnięć w różnych formach współzawodnictwa w zakresie wiedzy.

2. Tytuł Opolskiego Orła jest indywidualnym, zaszczytnym wyróżnieniem nadawanym przez Prezydenta Miasta Opola.

3. Tytuł Opolskiego Orła przyznawany jest uczniom:

1) szkół podstawowych (od klasy IV),

2) gimnazjów,

3) szkół ponadgimanzjalnych.

4. Do tytułu Opolskiego Orła mogą być typowani uczniowie spełniający co najmniej jedno z kryteriów:

1) ze szkół podstawowych:

a) laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty,

b) laureaci, zwycięzcy (3 pierwsze miejsca) konkursów i turniejów wiedzy oraz tematycznych – na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym;

2) z gimnazjów:

a) laureaci konkursów przedmiotowych, o zasięgu wojewódzkim, organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty,

b) laureaci olimpiad przedmiotowych, na szczeblu ogólnopolskim,

c) laureaci, zwycięzcy (3 pierwsze miejsca) konkursów i turniejów wiedzy oraz tematycznych - na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym;

3) ze szkół ponadgimnazjalnych:

a) laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, z przedmiotów dodatkowych, interdyscyplinarnych i tematycznych - na szczeblu ogólnopolskim oraz międzynarodowym,

b) laureaci i finaliści turniejów obejmujących problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej – na szczeblu ogólnopolskim,

c) laureaci, zwycięzcy (3 pierwsze miejsca) konkursów i turniejów wiedzy oraz tematycznych - na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym.

5. W przypadku zawodów wieloetapowych do tytułu Opolskiego Orła mogą być typowani laureaci, finaliści, zwycięzcy etapu końcowego.

6. Warunkiem niezbędnym do otrzymania tytułu Opolskiego Orła jest uzyskanie przez ucznia w wyniku klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym, w którym przyznawany jest tytuł, średniej ocen minimum:

1) 5,0 w szkole podstawowej,

2) 4,75  w gimnazjum,

3) 4,5 w szkole ponadgimnazjalnej,

a także co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania.

7. W przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, będącego laureatem ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, średnia ocen może być niższa niż określona w ust. 6 lecz nie niższa niż 4,0.

8. W przypadku dużej liczby wniosków brane są pod uwagę kryteria dodatkowe:

1) liczba osiągnięć kandydata,

2) zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz szkoły lub społeczności lokalnej.

9. Z wnioskiem o nadanie tytułu Opolskiego Orła występuje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

10. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w ust. 4, 5 i 7 (potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia zaświadczenia lub dyplomu wydanego przez organizatora konkursu, turnieju lub olimpiady).

11. Wnioski składa się w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Opola, w terminie do 31 maja danego roku.

12. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z nadaniem tytułu Opolskiego Orła.

13. Wniosek o nadanie uczniowi tytułu Opolskiego Orła dla laureatów konkursów i olimpiad przeprowadzonych po terminie składania wniosków może być złożony w następnym roku szkolnym.

14. Wnioski o nadanie tytułu Opolskiego Orła rozpatruje  Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Opola, składająca się z dwóch pracowników Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola, w tym jeden jako jej przewodniczący, oraz po dwóch dyrektorów szkół: podstawowych,  gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

15. Do zadań Komisji należy sprawdzenie wniosków pod kątem formalnym oraz ocena merytoryczna przeprowadzona zgodnie z tabelą oceny punktowej zamieszczoną we wniosku. Komisja sporządza protokół z posiedzenia, zawierający listę kandydatów do tytułu Opolskiego Orła, z przyznaną liczbą punktów, i przekazuje Prezydentowi Miasta Opola do zatwierdzenia.

16. Tytuł Opolskiego Orła, w danym roku szkolnym, nadawany jest nie więc niż:

1) 30 uczniom szkół podstawowych;

2) 30 uczniom gimnazjów;

3) 40 uczniom szkół ponadgimnazjalnych.

17. Nadanie tytułu Opolskiego Orła, którego dokonuje Prezydent Miasta Opola, odbywa się w sposób uroczysty. Uczeń uhonorowany tytułem Opolskiego Orla otrzymuje odznakę Opolskiego Orła, dokument potwierdzający nadanie tytułu i nagrodę rzeczową w postaci wiecznego pióra, a także składa ślubowanie.

18. Odznaka Opolskiego Orła jest wykonana z brązu i ma formę orlego pióra, na którym widnieje napis „Opolski Orzeł” wraz z podanym rokiem kalendarzowym.

§ 4. Kryteria i tryb przyznawania Listu gratulacyjnego

1. List Gratulacyjny może otrzymać uczeń, który osiągnął szczególny sukces w zakresie nauki lub wykazał się szczególnymi osiągnięciami w działalności społecznej (wolontariat, działalność charytatywna, godna naśladowania postawa obywatelska, inne).

2. Z wnioskiem o List Gratulacyjny dla ucznia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu, występuje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, w trakcie roku szkolnego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające szczególne osiągnięcie w zakresie nauki a w przypadku działalności społecznej należy go szczegółowo uzasadnić.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, należy złożyć w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Opola. Decyzję w sprawie przyznania tej formy wyróżnienia podejmuje Naczelnik Wydziału Oświaty.

4. List Gratulacyjny, podpisany przez Prezydenta Miasta Opola, może wręczyć uczniowi Naczelnik Wydziału Oświaty.

§ 5. Kryteria i tryb przyznawania Wsparcia materialnego

1. Wsparcie materialne  jest przyznane uczniowi w związku z jego zakwalifikowaniem się do udziału w konkursie wiedzy lub olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu międzynarodowym.

2. Wsparcie materialne ucznia uzdolnionego może obejmować trzy formy:

1) dofinansowanie kosztów podróży (bilety lotnicze, kolejowe, autobusowe),

2) dofinansowanie kosztów pobytu (wyżywienie, zakwaterowanie),

3) dofinansowanie zakupu pomocy naukowych, w szczególności podręczników, publikacji i czasopism naukowych.

3. Maksymalna kwota Wsparcia materialnego wynosi 2000 zł, niezależnie od wnioskowanej liczby form wsparcia.

4. Z wnioskiem o przyznanie uczniowi Wsparcia materialnego, o którym mowa w ust.1, występuje dyrektor szkoły w okresie od 1 stycznia do 15 czerwca danego roku. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

5. Formy oraz proponowaną wysokość Wsparcia materialnego dla ucznia określa wnioskodawca.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, należy złożyć w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Opola. Decyzję w sprawie przyznania uczniowi Wsparcia materialnego podejmuje Naczelnik Wydziału Oświaty.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Zadania związane z przyznawaniem uczniom poszczególnych form wspierania, o których mowa w § 1, realizuje Wydział Oświaty i szkoły na wszystkich etapach edukacyjnych.

2. Liczba Nagród edukacyjnych oraz liczba uczniów, którzy mogą otrzymać Wsparcie materialne, będą uzależnione od środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Opola oraz od liczby złożonych wniosków.

3. Wypłata Nagrody edukacyjnej lub Wsparcia materialnego jest dokonywana przez szkołę, do której uczęszcza uczeń. Budżet szkoły, której uczniowi przyznano Nagrodę edukacyjną lub Wsparcie materialne, jest zwiększany o kwotę środków na wypłatę tych świadczeń.

4. W przypadku uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto Opole, wypłaty Nagrody edukacyjnej lub Wsparcia materialnego dokonuje Prezydent Miasta Opola na rachunek bankowy wskazany przez rodzica ucznia niepełnoletniego lub ucznia pełnoletniego.

5. Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za zgodność ze stanem faktycznym danych ucznia  zawartych we wniosku o objęcie go jedną z form wspierania, o których mowa w § 1.

Załącznik nr 1 do załącznika

…………………………………..

/pieczątka szkoły/

WNIOSEK
o przyznanie uczniowi Nagrody edukacyjnej

1. Imię i nazwisko ucznia: .………………………………………………………....……

2. Data urodzenia: ………………………………………………………………......……

3. Adres zamieszkania:…….………………………………………………………...........

4. Nazwa i adres szkoły: ………………………………………………………………….

5. Klasa: …………………………………………………………………………………

Informacja o osiągnięciach ucznia – wypełnia dyrektor szkoły

Ocena merytoryczna wyrażona liczbą punktów – wypełnia Komisja

1.Osiągnięcia ucznia w olimpiadach przedmiotowych w bieżącym roku szkolnym:

1) ……………………………………………………………………..

2) ……………………………………………………………………..

3) ……………………………………………………………………..


2.Osiągnięcia ucznia w działalności badawczo-naukowej, wynalazczej lub publikacje, w tym                        w ramach współpracy międzynarodowej, w bieżącym roku szkolnym:

1) ……………………………………………………………………..

2) ……………………………………………………………………..

3) ……………………………………………………………………..


3.Śródroczna średnia ocen: …………………………………………....


4.Ocena zachowania: ………………………………….…


5.Działalność społeczna (wolontariat, aktywność społeczna):

1) ……………………………………………………………………..

2) ……………………………………………………………………..

3) ……………………………………………………………………..


RAZEM:


Załączniki:

1. …………………………………………

2. …………………………………………

……………………………………………………..

podpis dyrektora szkoły

Oświadczenie*:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Urząd Miasta Opola w celach związanych z przyznaniem Nagrody edukacyjnej, w tym również na umieszczenie ich na stronie internetowej,  zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tj. Dz. U z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

……………………………………………

podpis rodzica ucznia

Oświadczenie**:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miasta Opola  w celach związanych z przyznaniem Nagrody edukacyjnej, w tym również na umieszczenie ich na stronie internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tj. Dz. U z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).  

……………………………………………

podpis ucznia

* dotyczy ucznia niepełnoletniego

** dotyczy ucznia pełnoletniego

TABELA OCENY PUNKTOWEJ

Kryteria oceny merytorycznej:

Liczba punktów:

1. Poziom konkursu*:


- laureat międzynarodowy

40

- laureat ogólnopolski:


·I miejsce

35

·II miejsce

30

·III miejsce

25

·pozostałe miejsca

5

2. Działalność:


- badawczo-naukowa

10

- wynalazcza

10

- publikacje,

10

w tym w ramach

współpracy międzynarodowej

5

3. Średnia ocen:

- 6,00 – 5,80

5

- 5,79 – 5,50

4

- 5,49 – 5,00

3

- 4,99 – 4,75

2

4. Ocena zachowania:


- wzorowa

5

- bardzo dobra

3

5. Działalność społeczna

5

* punkty przyznawane są odrębnie za każdy uzyskany tytuł laureata olimpiady

Załącznik nr 2 do załącznika

…………………………………..

/pieczątka szkoły/

WNIOSEK
o nadanie tytułu Opolskiego Orła

1. Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………

2. Data urodzenia: …………………………………………………………………………...

3. Adres zamieszkania:……….…………………………………………………………..…..

4. Nazwa i adres szkoły:……..………………………………………………………………

5. Klasa: ……………………………………………………………………………………..

Informacja o osiągnięciach ucznia – wypełnia dyrektor szkoły

Ocena merytoryczna wyrażona liczbą punktów – wypełnia Komisja

1.Osiągnięcia ucznia w konkursach wiedzy lub olimpiadach przedmiotowych, w bieżącym roku szkolnym * :

1) …………………………………………………………………………………………………………………..

2) …………………………………………………………………………………………………………………..

3) ………………………………………………………………………………………………………………….


2.Osiągnięcia ucznia w konkursach i turniejach wiedzy i tematycznych, w bieżącym roku szkolnym * :

1) ……………………………………………………………………………………………………………………..

2) ……………………………………………………………………………………………………………..……..

3) ……………………………………………………………………………………………………….…………..


3.Osiągnięcia ucznia w turniejach obejmujących problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej, w bieżącym roku szkolnym * :

1) ……………………………………………………………………………………………………………..……..

2) …………………………………………………………………………………………………………….……..

3) ………………………………………………………………………………………………………………..…..


4.Śródroczna średnia ocen: ……………………………………………………………………………………….....


5.Ocena zachowania: …………………………………………………………………………..….…


6.Działalność społeczna (wolontariat, aktywność społeczna):

1) ………………………………………………………………………………………………………………..…..

2) ……………………………………………………………………………………………………………………..

3) ………………………………………………………………………………………………………………....


RAZEM:


Załączniki: 

1. …………………………………………

2. …………………………………………

……………………………………………………..

podpis dyrektora szkoły

Oświadczenie**:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Urząd Miasta Opola  w celach związanych z nadaniem tytułu Opolskiego Orła, w tym również na umieszczenie ich na stronie internetowej,  zgodnie z ustawą z dnia   29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

……………………………………………

podpis rodzica ucznia

Oświadczenie***:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miasta Opola  w celach związanych z nadaniem tytułu Opolskiego Orła, w tym również na umieszczenie ich na stronie internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

……………………………………………

podpis ucznia

* poza osiągnięciem ucznia należy podać pełną nazwę konkursu, olimpiady, turnieju, jak również pełną nazwę organizatora

** dotyczy ucznia niepełnoletniego

*** dotyczy ucznia pełnoletniego

TABELA OCENY PUNKTOWEJ

Kryteria oceny merytorycznej:

Liczba punktów:

Szkoły podstawowe

Gimnazja

Szkoły ponadgimnazjalne

1. Poziom konkursu*:

laureat / finalista konkursu, olimpiady przedmiotowej i turnieju na szczeblu międzynarodowym

30

35

40

laureat konkursu przedmiotowego o

zasięgu wojewódzkim

20

25


laureat, zwycięzca konkursu,

turnieju wiedzy i tematycznego na

szczeblu ogólnopolskim:
·I miejsce

20

25

30

·II miejsce

10

15

20

·III miejsce

5

10

15

laureat olimpiady przedmiotowej na szczeblu ogólnopolskim


25

30

finalista olimpiady przedmiotowej na szczeblu ogólnopolskim


25

laureat turnieju obejmującego problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej

30

finalista turnieju obejmującego problematykę związaną z przygotowaniem po podjęcia pracy zawodowej

25

2. Średnia ocen:
- 6,00 – 5,60

10

15

20

- 5,59 – 5,30

9

14

19

- 5,29 – 5,00

8

13

18

- 4,99 – 4,75


12

17

- 4,74 – 4,50


16

- 4,49 – 4,00

15

3. Ocena zachowania:
- wzorowa

10

10

10

- bardzo dobra

5

5

5

4. Działalność społeczna

5

5

5

* punkty przyznawane są odrębnie za każdy uzyskany tytuł laureata/finalisty/zwycięzcy

Załącznik nr 3 do załącznika

…………………………………..

pieczątka szkoły

WNIOSEK
o przyznanie uczniowi Listu gratulacyjnego

1. Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………...

2. Data urodzenia: ……………………………………………………………………………...

3. Adres zamieszkania: ……….………………………………………………………………...

4. Nazwa i adres szkoły:………………………………………………………………………...

5. Klasa: …………………………………………………………………………………………

6. Osiągnięcia ucznia w zakresie nauki:

1) ……………………………………………………………………………………………

2) ……………………………………………………………………………………………

7. Osiągnięcia ucznia w zakresie działalności społecznej (wolontariat, postawa obywatelska, działalność charytatywna, inne):

Szczegółowy opis osiągnięcia ucznia w zakresie działalności społecznej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

1. …………………………………………

2. …………………………………………

…………………………………………...

podpis dyrektora szkoły

Oświadczenie*:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Urząd Miasta Opola w celach związanych z przyznaniem Listu gratulacyjnego, w tym również na umieszczenie ich na stronie internetowej,  zgodnie z ustawą   z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tj. Dz. U z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

……………………………………………

podpis rodzica ucznia

Oświadczenie**:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miasta Opola  w celach związanych z przyznaniem Listu gratulacyjnego, w tym również na umieszczenie ich na stronie internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tj. Dz. U z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

……………………………………………

podpis ucznia

* dotyczy ucznia niepełnoletniego

** dotyczy ucznia pełnoletniego

Decyzja Naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola o przyznaniu uczniowi Listu gratulacyjnego:

pozytywna / negatywna*

……………………………………………

podpis Naczelnika Wydziału Oświaty

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do załącznika

…………………………………..

Pieczątka szkoły

WNIOSEK
o przyznanie uczniowi Wsparcia materialnego

1. Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………

2. Data urodzenia: ……………………………………………………………………………

3. Adres zamieszkania:……….…………………………………………………………………

4. Nazwa i adres szkoły: ………………………………………………………………………

5. Klasa: …………………………………………………………………………………………

6. Wnioskowana forma oraz wysokość wsparcia materialnego:


Forma wsparcia materialnego*

Proponowana wysokość wsparcia materialnego


Dofinansowanie kosztów podróży (bilety lotnicze, kolejowe, autobusowe).


Dofinansowanie kosztów pobytu (wyżywienie, zakwaterowanie).


Dofinansowanie zakupu pomocy naukowych,  w szczególności podręczników, publikacji i czasopism naukowych.Razem:


7. Informacja o konkursie wiedzy, olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu  międzynarodowym, do których został zakwalifikowany uczeń i uczestniczyć będzie w ramach przyznanego Wsparcia materialnego:

1) Nazwa konkursu, olimpiady:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) Nazwa organizatora konkursu, olimpiady:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) Termin i miejsce odbywania konkursu, olimpiady:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.  Szczegółowe uzasadnienie wniosku:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………

podpis dyrektora szkoły

Oświadczenie**:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Urząd Miasta Opola  w celach związanych z przyznaniem Wsparcia materialnego dla ucznia, w tym również na umieszczenie ich na stronie internetowej,  zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

……………………………………………

podpis rodzica ucznia

Oświadczenie***:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miasta Opola  w celach związanych z przyznaniem Wsparcia materialnego dla ucznia, w tym również na umieszczenie ich na stronie internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

……………………………………………

podpis ucznia

*X należy zaznaczyć wnioskowaną formę wsparcia

** dotyczy ucznia niepełnoletniego

*** dotyczy ucznia pełnoletniego

Decyzja Naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola o przyznaniu uczniowi Wsparcia materialnego:

pozytywna / negatywna

Proponowana wysokość wsparcia: ………………………………………………..

……………………………………….

podpis Naczelnika Wydziału Oświaty