UCHWAŁA NR XXX/537/16

Rady Miasta Opola

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie zaliczenia placu przy ul. Augustyna Kośnego w Opolu do kategorii drogi gminnej

Na podstawie art. 7 ust. 2 oraz art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 zm. poz. 870, 774, 1336, 1830, 1890, 2281, z 2016 r. poz. 770, 903) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zalicza się plac przy ul. Augustyna Kośnego w Opolu, oznaczonego geodezyjnie nr 16/7, 17/5, 17/4 z karty mapy 48 obręb Opole, do kategorii drogi gminnej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa