UCHWAŁA NR XXX/536/16

Rady Miasta Opola

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, ze zm. poz. 1777 oraz z 2016 r. poz.65) Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Wyrazić zgodę na udzielenie przez Prezydenta Miasta Opola bonifikaty w wysokości 99% od ustalonych opłat rocznych z tytułu oddania w trwały zarząd Żłobkowi Nr 3 z siedzibą w Opolu przy ul. Górnej 50 nieruchomości oznaczonej nr działki 1/12 z karty mapy 3 obręb Kolonia Gosławicka o powierzchni 0,3895 ha, zabudowanej budynkiem użytkowym
wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym oddanym do użytku w lutym 2012 r. o:

1. powierzchni użytkowej   -     570,95 m2,

2. powierzchni zabudowy   -     660,58 m2,

3. kubaturze                         -  3.300,54 m2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa