UCHWAŁA NR XXX/533/16

Rady Miasta Opola

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę  12.084.736zł, w tym:

· Dochody gminy o kwotę  2.125.362 zł, w tym:
Dochody bieżące:

+ 1.652.747 złDział 750 – Administracja publiczna

+ 107.800 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność

+ 107.800 zł


§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

+ 107.800 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 1.544.947 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 1.544.947 zł


§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

+ 1.392.419 zł


§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

+ 152.528 złDochody majątkowe:

+ 472.615 złDział 801 – Oświata i wychowanie

+ 472.615 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 472.615 zł


§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

+ 425.355 zł


§ 6259 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

+ 47.260 zł· Dochody powiatu o kwotę 9.959.374 zł, w tym:
Dochody bieżące:

+ 651.817 złDział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

+ 40.000 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

+ 40.000 zł


§ 2360 – Dochody jednostek samorządu  terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

+ 40.000 złDział 801 – Oświata i wychowanie

+ 289.683 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 289.683 zł


§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

+ 271.723 zł


§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

+ 17.960 złDział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 322.134 zł
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

+ 934 zł


§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

+ 934 zł

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

+ 321.200 zł


§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

+ 321.200 złDochody majątkowe:

+ 9.307.557 złDział 758 – Różne rozliczenia

+ 9.277.557 zł
Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego

+ 9.277.557 zł


§ 6180 – Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu

+ 9.277.557 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 30.000 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 30.000 zł


§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

+ 28.140 zł


§ 6259 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

+ 1.860 zł

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę 4.527.470 zł, w tym:


§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

na rynku krajowym

- 4.527.470 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę  7.557.266zł, w tym:

Dział 020 – Leśnictwo

+ 16.000 zł
Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

+ 16.000 zł


- Wydatki bieżące

+ 16.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 16.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 16.000 zł
Dział 600 – Transport i łączność

+ 50.000 zł
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

-


- Bezpieczny transport w Opolu

-


w tym:


Wydatki bieżące

+ 229.246 zł


w tym:- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 229.246 zł§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 90.508 zł§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 15.972 zł§ 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

+ 7.058 zł§ 4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

+ 1.246 zł§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 16.126 zł§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 2.846 zł§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy

+ 1.692 zł§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy

+ 298 zł§ 4147 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

+ 1.222 zł§ 4149 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

+ 216 zł§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 396 zł§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 70 zł§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 5.866 zł§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 1.035 zł§ 4267 – Zakup energii

+ 8.328 zł§ 4269 – Zakup energii

+ 1.469 zł§ 4307 – Zakup usług pozostałych

+ 63.663 zł§ 4309 – Zakup usług pozostałych

+ 11.235 zł
Wydatki majątkowe

- 229.246 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 24.512.912 zł§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 20.641.116 zł§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 3.642.550 zł


Rozdział 60095 – Pozostała działalność

+ 50.000 zł


- Opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Opola

+ 50.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 50.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 50.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

+ 1.150.000 zł
Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

+ 320.000 zł


w tym:


- Adaptacja lokali socjalnych

+ 300.000 zł


Wydatki bieżące

+ 300.000 zł


w tym:
- remonty

+ 300.000 zł§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 300.000 zł


- Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym

+ 20.000 zł


Wydatki bieżące

+ 20.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 20.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 20.000 zł


Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

+ 830.000 zł


w tym:


- Wykupy gruntów i nieruchomości

+ 700.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 700.000 zł


w tym:
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 700.000 zł

- Prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości

+ 110.000 zł


Wydatki bieżące

+ 110.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 110.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 110.000 zł


- Wydatki bieżące

+ 20.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 20.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 20.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

+ 130.000 zł
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- 5.000 zł


- W ydatki bieżące

- 5.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 5.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 5.000 zł

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw

+ 130.000 zł


- Centrum Wystawienniczo-Kongresowe – wydatki bieżące

+ 130.000 zł


Wydatki bieżące

+ 130.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 130.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 130.000 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

+ 5.000 zł


- Wykonanie audytu i studium wykonalności dla projektu pn. e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego – dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego

+ 5.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 5.000 zł


w tym:
§ 6620 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

+ 5.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

+ 1.004.700 zł
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

+ 250.000 zł


- Wydatki bieżące

+ 250.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 250.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 250.000 zł


Rozdział 75095 – Pozostała działalność

+ 754.700 zł


w tym:


- Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet

– Miejski Internet

- 35.000 zł


Wydatki bieżące

- 35.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 35.000 zł§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

- 35.000 zł


- Wydatki bieżące

+ 246.700 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 246.700 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 85.300 zł§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia

+ 11.400 zł§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

+ 150.000 zł


- Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola

+ 355.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 355.000 zł


w tym:
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 355.000 zł


- Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Instytutu Śląskiego w Opolu

na potrzeby Urzędu Miasta Opola

+ 155.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 155.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 115.000 zł§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 40.000 zł


- Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem

+ 33.000 zł


Wydatki bieżące

+ 33.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 33.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 33.000 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

+ 50.000 zł
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

      + 50.000 zł


w tym:


- Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego

do samochodu ratowniczego dla OSP

+ 55.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 55.000 zł


w tym:
§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych

+ 55.000 zł


- Wydatki bieżące

- 13.681 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 13.681 zł§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- 8.681 zł§ 4270 – Zakup usług remontowych

- 5.000 zł


- Dofinansowanie remontu samochodu specjalnego

– pożarniczego Metz – drabina – dotacja dla OSP

+ 5.000 zł


Wydatki bieżące

+ 5.000 zł


w tym:
- dotacje na zadania bieżące

+ 5.000 zł§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

+ 5.000 zł


- Dofinansowanie zakupów dla OSP

+ 3.681 zł


Wydatki bieżące

+ 3.681 zł


w tym:
- dotacje na zadania bieżące

+ 3.681 zł§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

+ 3.681 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

+ 300.000 zł
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

+ 300.000 zł


- Rezerwa ogólna

+ 300.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 300.000 zł§ 4810 – Rezerwy

+ 300.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 2.469.245 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

+ 9.600 zł


w tym:


- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9

- 15.400 zł


Wydatki bieżące

- 15.400 zł


w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 15.400 zł§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 12.900 zł§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 2.200 zł§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 300 zł

- PSP Nr 14 – budowa „Orlika lekkoatletycznego”

– opracowanie dokumentacji technicznej

+ 25.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 25.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 25.000 zł


Rozdział 80104 – Przedszkola

- 8.000 zł


w tym:


- PP Nr 23 – wydatki na zakupy inwestycyjne

 + 5.800 zł


Wydatki majątkowe

 + 5.800 zł


w tym:
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 + 5.800 zł

- PP Nr 54 – przystosowanie łazienek dla dzieci niepełnosprawnych i budowa podjazdu do przedszkola

- 5.800 zł


Wydatki bieżące

- 5.800 zł


w tym:- remonty

- 5.800 zł§ 4270 – Zakup usług remontowych

- 5.800 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 – Przedszkole Publiczne

Nr 16

- 8.000 zł


Wydatki bieżące

- 8.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 8.000 zł§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- 8.000 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

+ 28.400 zł


- PG Nr 5 – remont toalet szkolnych

+ 28.400 zł


Wydatki bieżące

+ 28.400 zł


w tym:
- remonty

+ 28.400 zł§ 4270 – zakup usług remontowych

+ 28.400 zł


Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

-


w tym:


- Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica

- 5.800 zł


Wydatki bieżące

- 5.800 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 5.800 zł§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

- 5.800 zł

- ZSZ im. Stanisława Staszica – wydatki na zakupy inwestycyjne

+ 5.800 zł


Wydatki majątkowe

+ 5.800 zł


w tym:
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 5.800 zł


Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

+ 25.000 zł


- ZSP Nr 2 – PSP Nr 16 – wydatki na zakupy inwestycyjne

+ 25.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 25.000 zł


w tym:
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 25.000 zł


Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 2.414.245 zł


w tym:


- Odkrywcy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

+ 441.617 zł


Wydatki bieżące

+ 441.617 zł


w tym:- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 441.617 zł§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 81.584 zł§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 9.850 zł§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 14.020 zł§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 1.697 zł§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy

+ 1.998 zł§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy

+ 242 zł§ 4247 – Zakup środków dydaktycznych i książek

+ 175.430 zł§ 4249 – Zakup środków dydaktycznych i książek

+ 21.240 zł§ 4307 – Zakup usług pozostałych

+ 120.890 zł§ 4309 – Zakup usług pozostałych

+ 14.666 zł
- Odkrywcy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

+ 181.430 zł


Wydatki majątkowe

+ 181.430 zł


w tym:
§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 161.836 zł§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 19.594 zł
- Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

+ 355.456 zł


Wydatki bieżące

+ 355.456 zł


w tym:- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 355.456 zł§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 80.881 zł§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 8.391 zł§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 13.904 zł§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 1.443 zł§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy

+ 1.982 zł§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy

+ 206 zł§ 4247 – Zakup środków dydaktycznych i książek

+ 149.214 zł§ 4249 – Zakup środków dydaktycznych i książek

+ 15.481 zł§ 4307 – Zakup usług pozostałych

+ 76.062 zł§ 4309 – Zakup usług pozostałych

+ 7.892 zł
- Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

+ 100.305 zł


Wydatki majątkowe

+ 100.305 zł


w tym:
§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 90.876 zł§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 9.429 zł
- Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

+ 371.089 zł


Wydatki bieżące

+ 371.089 zł


w tym:- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 371.089 zł§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 83.067 zł§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 8.822 zł§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 14.279 zł§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 1.516 zł§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy

+ 2.035 zł§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy

+ 216 zł§ 4247 – Zakup środków dydaktycznych i książek

+ 231.451 zł§ 4249 – Zakup środków dydaktycznych i książek

+ 24.579 zł§ 4307 – Zakup usług pozostałych

+ 4.632 zł§ 4309 – Zakup usług pozostałych

+ 492 zł
- Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

+ 103.970 zł


Wydatki majątkowe

+ 103.970 zł


w tym:
§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 93.989 zł§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 9.981 zł
- Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar III – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

+ 376.785 zł


Wydatki bieżące

+ 376.785 zł


w tym:- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 376.785 zł§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 80.481 zł§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 8.448 zł§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 13.835 zł§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 1.452 zł§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy

+ 1.972 zł§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy

+ 207 zł§ 4247 – Zakup środków dydaktycznych i książek

+ 244.702 zł§ 4249 – Zakup środków dydaktycznych i książek

+ 25.688 zł
- Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar III – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

+ 86.910 zł


Wydatki majątkowe

+ 86.910 zł


w tym:
§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 78.654 zł§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 8.256 zł
- Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2

+ 289.683 zł


Wydatki bieżące

+ 289.683 zł


w tym:- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 289.683 zł§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 48.476 zł§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 3.204 zł§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 8.332 zł§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 551 zł§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy

+ 1.188 zł§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy

+ 79 zł§ 4247 – Zakup środków dydaktycznych i książek

+ 194.967 zł§ 4249 – Zakup środków dydaktycznych i książek

+12.886 zł§ 4277 – Zakup usług remontowych

+ 18.760 zł§ 4279 – Zakup usług remontowych

+ 1.240 zł
- Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2

+ 30.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 30.000 zł


w tym:
§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 28.140 zł§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 1.860 zł
- Dostosowanie lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych

+ 77.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 77.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 77.000 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia

- 22.800 zł
Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

- 30.300 zł


- SP ZOZ Centrum – dofinansowanie zakupu aparatu USG

- 30.300 zł


Wydatki majątkowe

- 30.300 zł


w tym:
§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

- 30.300 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

+ 7.500 zł


- Wydatki bieżące

+ 7.500 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 7.500 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 7.500 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna

+ 174.960 zł
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

+ 150.000 zł


- Wydatki bieżące

+ 150.000 zł


w tym:
- dotacje na zadania bieżące

+ 150.000 zł§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

+ 150.000 zł


Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

+ 24.960 zł


- Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym

i Uzależnionym – wydatki bieżące

+ 24.960 zł


Wydatki bieżące

+ 24.960 zł


w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 24.960 zł§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 20.800 zł§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 3.650 zł§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 510 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 368.561 zł
Rozdział 85305 – Żłobki

+ 6.000 zł


- Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

+ 6.000 zł


Wydatki bieżące

+ 6.000 zł


w tym:
- dotacje na zadania bieżące

+ 6.000 zł§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

+ 6.000 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

+ 4.001 zł


- Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej

+ 4.001 zł


Wydatki bieżące

+ 4.001 zł


w tym:
- dotacje na zadania bieżące

+ 4.001 zł§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

+ 4.001 zł

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

+ 358.560 zł


- Powiatowy Urząd Pracy – wydatki bieżące

+ 358.560 zł


Wydatki bieżące

+ 358.560 zł


w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 358.560 zł§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 305.300 zł§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 52.495 zł§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 765 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

+ 93.100 zł
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

+ 43.100 zł


- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9

+ 43.100 zł


Wydatki bieżące

+ 43.100 zł


w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

+ 43.100 zł§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 36.100 zł§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 6.200 zł§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 800 zł


Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

+ 50.000 zł


- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

+ 50.000 zł


Wydatki bieżące

+ 50.000 zł


w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

+ 2.600 zł§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 2.600 zł- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 47.400 zł§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 3.100 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 44.300 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

+ 77.000 zł


Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- 20.000 zł


w tym:


- Dotacje celowe dla inwestycji służących ochronie powietrza,

w ramach realizacji „Programu ograniczania niskiej emisji dla miasta Opola”

- 20.000 zł


Wydatki majątkowe

- 20.000 zł


w tym:
§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych

- 20.000 zł


- Wykonanie audytu środowiskowego w zakresie lokalizacji punktów pomiarowych uzupełniającego monitoringu powietrza

+ 20.000 zł


Wydatki bieżące

+ 20.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 20.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 20.000 zł


- Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – „Kawka”

- 20.000 zł


Wydatki bieżące

- 20.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 20.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 20.000 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

-


w tym:


- Dzierżawa urządzeń oświetleniowych

- 400.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 400.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 400.000 zł


- Zakup infrastruktury oświetleniowej od Spółki Tauron Dystrybucja S.A.

+ 400.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 400.000 zł


w tym:
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 400.000 zł


Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

+ 27.000 zł


- Miejski Zarząd Dróg – wydatki bieżące

+ 27.000 zł


Wydatki bieżące

+ 27.000 zł


w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 26.650 zł§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 22.500 zł§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 3.600 zł§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 550 zł


- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 350 zł§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

+ 350 zł


Rozdział 90095 – Pozostała działalność

+ 70.000 zł


w tym:


- Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego

na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej

- 1.221.390 zł


Wydatki majątkowe

- 1.221.390 zł


w tym:
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego

na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

i zakupów inwestycyjnych

- 1.221.390 zł


- Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Opolskiego

na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej

+ 1.271.390 zł


Wydatki majątkowe

+ 1.271.390 zł


w tym:
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego

na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

i zakupów inwestycyjnych

+ 1.271.390 zł


- Opracowanie „Programu ochrony środowiska dla miasta Opola” na lata 2016-2019

- 25.000 zł


Wydatki bieżące

- 25.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 25.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 25.000 zł

- Wykonanie audytu energetycznego pod kątem optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej oraz uruchomienie systemu zarządzania kosztami energii elektrycznej i innych mediów

+ 45.000 zł


Wydatki bieżące

+ 45.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 45.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 45.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

+ 733.500 zł
Rozdział 92106 – Teatry

+ 150.000 zł


- Opolski Teatr Lalki i Aktora

+ 150.000 zł


Wydatki bieżące

+ 150.000 zł


w tym:
- dotacje na zadania bieżące

+ 150.000 zł§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu

dla samorządowej instytucji kultury

+ 150.000 zł


Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

+ 160.000 zł


- Narodowe Centrum Polskiej Piosenki

+ 160.000 zł


Wydatki bieżące

+ 160.000 zł


w tym:
- dotacje na zadania bieżące

+ 160.000 zł§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu

dla samorządowej instytucji kultury

+ 160.000 zł


Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

+ 63.500 zł


- Galeria Sztuki Współczesnej

+ 63.500 zł


Wydatki bieżące

+ 63.500 zł


w tym:
- dotacje na zadania bieżące

+ 63.500 zł§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu

dla samorządowej instytucji kultury

+ 63.500 zł


Rozdział 92116 – Biblioteki

+ 60.000 zł


- Miejska Biblioteka Publiczna

+ 60.000 zł


Wydatki bieżące

+ 60.000 zł


w tym:
- dotacje na zadania bieżące

+ 60.000 zł§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu

dla samorządowej instytucji kultury

+ 60.000 zł


Rozdział 92118 – Muzea

+ 300.000 zł


- Muzeum Polskiej Piosenki

+ 300.000 zł


Wydatki bieżące

+ 300.000 zł


w tym:
- dotacje na zadania bieżące

+ 300.000 zł§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu

dla samorządowej instytucji kultury

+ 300.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

+ 963.000 zł
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

+ 551.000 zł


w tym:


- Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okrąglak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu

+ 500.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 500.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 500.000 zł

- Budowa boiska sportowego do gry w siatkówkę i koszykówkę

+ 51.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 51.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 51.000 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

+ 395.000 zł


- Dotacje dla klubów sportowych

+ 395.000 zł


Wydatki bieżące

+ 395.000 zł


w tym:
- dotacje na zadania bieżące

+ 395.000 zł§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

+ 395.000 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

+ 17.000 zł


- Wydatki bieżące

+ 17.000 zł


w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

+ 6.300 zł§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 6.300 zł- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 10.700 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 10.700 zł

§ 4. W uchwale Nr XIX/337/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2016 roku w wysokości 57.900.149 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w wysokości 5.500.000 zł;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 6.250.472 zł;

3) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości 26.075.000 zł;

4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 20.074.677 zł.”

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 37.825.472 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 14.326.170 zł.”

§ 5. W załączniku nr 2 i 9 do uchwały Nr XIX/337/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok dokonuje się zmiany w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zapisu „Średniowieczne Opole – zagospodarowanie obszaru dawnego Zamku Górnego w kierunku pozostałości murów miejskich (ul. Sienkiewicza)” na „Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic”.

§ 6. W załączniku nr 2 i 11 do uchwały Nr XIX/337/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok dokonuje się zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zapisu „Prowadzenie „Okna życia” w Opolu” na „Utworzenie i prowadzenie „Okna życia” w Opolu”.

§ 7. W załączniku nr 13 do uchwały Nr XIX/337/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku, w następujących pozycjach:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

801


OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101

Szkoły podstawowe, w tym:

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5, w tym:

379 000

379 000wydatki inwestycyjne:


7 600


80104

Przedszkola, w tym:

Przedszkole Publiczne Nr 2

106 209

106 209


80120

Licea ogólnokształcące, w tym:

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V

34 900

34 900

854


EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85407

Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

156 300

156 300

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa