UCHWAŁA NR XXIX/530/16

Rady Miasta Opola

z dnia 7 lipca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Miasto Opole, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt

Na podstawie art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/146/11 Rady Miasta Opola z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Miasto Opole, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty
za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
od ponoszenia opłaty za pobyt wprowadza się następujące zmiany: zmienia się § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Miasto Opole (dalej: żłobku) w wysokości 23% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Ustala się miesięczną opłatę za pierwszy miesiąc pobytu nowoprzyjętego dziecka
w żłobku w wysokości 50% opłaty określonej w ust. 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa