UCHWAŁA NR XXIX/525/16

Rady Miasta Opola

z dnia 7 lipca 2016 r.

w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu

Na podstawie art. 5b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446) - Rada Miasta Opola na wniosek samorządu uczniowskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Statut Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu nadany uchwałą nr XXXVII/369/04 Rady Miasta Opola z dnia 21 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu i nadania jej statutu zmieniony uchwałą nr XIV/134/07 Rady Miasta Opola z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu oraz uchwałą nr XXIV/374/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa

Załącznik do uchwały nr XXIX/525/16

Rady Miasta Opola

z dnia 7 lipca 2016 r.

Statut
Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Statut określa zasady działania oraz tryb wyboru członków Młodzieżowej Rady Miasta                      w Opolu, zwanej dalej Radą.

§ 2.

1. Rada ma charakter konsultacyjny.

2. Rada jest samorządową reprezentacją młodzieży Opola.

3. Siedziba Rady mieści się w Urzędzie Miasta Opola, Rynek Ratusz.

§ 3.

1. Celem Rady jest:

1) kształtowanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności obywatelskiej,

2) promowanie idei społeczeństwa demokratycznego,

3) wdrożenie ludzi młodych do samorządności poprzez włączenie się do działań samorządowych,

4) współpraca młodzieży z organami samorządu lokalnego,

5) prezentowanie potrzeb środowiska młodzieżowego wobec władz miasta oraz innych instytucji,

6) postulowanie do władz miasta w sprawach dotyczących młodzieży,

7) promowanie wśród młodzieży kultury.

2. Rada realizuje swoje cele poprzez inicjowanie i wspieranie działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście, w szczególności w zakresie nauki, kultury i sportu.

§ 4. Do zadań Rady w szczególności należy:

1) uchwalenie planu pracy Rady,

2) proponowanie zmian w statucie,

3) przyjmowanie sprawozdań z działalności komisji problemowych Rady,

4) opiniowanie projektów rozwiązań problemów dotyczących spraw młodzieży przekazanych Radzie do konsultacji.

§ 5.

1. Kadencja Rady trwa dwa lata.

2. Członków Rady wybierają samorządy uczniowskie wszystkich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Opola, których wykaz stanowi załącznik do statutu w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub upoważnionym przez niego nauczycielem.

1) Członkiem Rady może zostać uczeń gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, zwanych dalej szkołami, z terenu miasta Opola.

2) Członkiem Rady nie może być osoba zawieszona w prawach ucznia.

3. Każdy samorząd uczniowski może wybrać jednego członka Rady.

4. Pierwsza sesja nowej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu powinna
odbyć się najpóźniej w terminie 30 dni od dnia przesłania protokołu wyborczego.

5. Pierwsze wybory do nowo powstającej Rady zarządza Przewodniczący Rady Miasta Opola.

6. Kolejne wybory zarządza Przewodniczący Rady kończącej kadencję, w terminie 30 dni przed upływem kadencji.

7. Termin wyborów musi być ogłoszony co najmniej 14 dni wcześniej.

8. Informację o osobach wybranych do Rady samorządy uczniowskie przesyłają w postaci protokołu w terminie do 7 dni na adres siedziby Rady.

9. W przypadku gdy dany samorząd uczniowski nie wybierze członka Rady, mandat pozostaje nieobsadzony.

10. Mandaty nieobsadzone nie są wliczane do statutowego składu Rady.

§ 6.

1. Mandat członka Rady wygasa z następujących powodów:

1) rezygnacji z członkostwa w Radzie,

2) gdy członek Rady zostanie zawieszony w prawach ucznia,

3) gdy stan zdrowia członka Rady nie pozwala na wypełnianie obowiązków,

4) gdy Sąd Koleżeński postanowi o wygaśnięciu mandatu Radnego z powodów naruszenia zapisów Statutu bądź Regulaminów, a Rada nie uchyli jego orzeczenia bezwzględną ilością głosów,

5) zakończenia kadencji Rady.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady z danej szkoły lub zespołu szkół w trakcie kadencji Rady, skład osobowy Rady uzupełnia się o kandydata wskazanego przez samorząd uczniowski danej szkoły.

§ 7.

1. Rada może nadawać tytuł honorowego członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu.

2. Honorowy członek Rady może uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach Rady bez prawa głosu.

3. Honorowy członek Rady może uczestniczyć bez ograniczeń w pracach wszystkich komisji powoływanych przez Radę.

Rozdział 2.

Funkcyjni Rady

§ 8. Rada wybiera z grona swoich członków:

1) przewodniczącego Rady

2) dwóch wiceprzewodniczących Rady,

3) sekretarza Rady.

§ 9. Wyboru przewodniczącego Rady, wiceprzewodniczących i sekretarza dokonuje Rada na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.

§ 10. Do zadań przewodniczącego Rady należy:

1) organizowanie pracy Rady, a w szczególności:

a) zwoływanie posiedzeń Rady,

b) przygotowywanie projektu porządku obrad;

2) prowadzenie obrad Rady, a w szczególności:

a) przewodniczenie obradom,

b) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym ich przebiegiem,

c) zarządzanie i przeprowadzanie głosowania nad projektami uchwał.

§ 11. W przypadku rezygnacji, odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu przewodniczącego Rady, wiceprzewodniczącego lub sekretarza przed upływem kadencji, Rada na swym najbliższym posiedzeniu dokonuje wyboru nowego przewodniczącego Rady, wiceprzewodniczącego lub sekretarza w trybie określonym w § 9.

§ 12.

1. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady pracami komisji Rady.

2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1, dokonuje przewodniczący Rady.

§ 13. Wiceprzewodniczący Rady wykonują zadania zastrzeżone w Statucie dla przewodniczącego Rady w razie jego nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska.

§ 14. Do obowiązków sekretarza Rady należy:

1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady,

2) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady.

Rozdział 3.

Komisje Rady

§ 15.

1. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada może powołać komisje problemowe.

2. Skład osobowy Komisji ze wskazaniem przewodniczącego komisji i zakresu działania komisji problemowej określa Rada w uchwale o jej powołaniu.

3. Przewodniczący komisji przedkłada Radzie plan pracy Komisji. Zakres obowiązków Przewodniczącego komisji określa Regulamin.

4. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada może również powołać członków spoza Rady, którzy będą pracować na rzecz aktywizacji dzieci i młodzieży w sposób i formie wskazanej przez Radę w odrębnej uchwale.

Rozdział 4.

Członkowie Rady

§ 16.

1. Członek Rady ma prawo:

1) zgłaszania wniosków, postulatów i inicjatyw, zwłaszcza wynikających z sugestii                       i propozycji swoich wyborców,

2) składania zapytań w istotnych sprawach związanych z działalnością Rady,

3) uczestniczenia w pracach komisji problemowych.

2. Do obowiązków członka Rady należy w szczególności:

1) przestrzeganie Statutu i uchwał Rady,

2) godne reprezentowanie młodzieży, której jest przedstawicielem,

3) czynne uczestnictwo w pracach Rady i komisji, do której został wybrany,

4) informowanie swoich wyborców o działalności Rady,

5) dbanie o dobre imię Rady.

Rozdział 5.

Tryb pracy Rady

1. Posiedzenia Rady

§ 17.

1. Rada obraduje na posiedzeniach.

2. Pierwsze posiedzenie nowo powstającej Rady zwołuje Przewodniczący Rady Miasta Opola lub osoba przez niego upoważniona, w ciągu 30 dni od przekazania protokołu wyborczego.

3. Rada odbywa posiedzenia zwyczajne z częstotliwością niezbędną do wypełnienia zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

4. Posiedzeniami zwyczajnymi są te, które przewidziano w planie pracy Rady.

5. Posiedzenia nadzwyczajne zwoływane są dla rozpatrzenia spraw pilnych, które wymagają niezwłocznego rozstrzygnięcia.

6. Posiedzenia nadzwyczajne są zwoływane na wniosek przewodniczącego Rady lub co najmniej 1/3 składu Rady w ciągu 14 dni od złożenia wniosku przewodniczącemu Rady. Przewodniczący powiadamia członków Rady o terminie i projekcie porządku posiedzenia, nie później niż na 2 dni przed terminem posiedzenia.

7. Posiedzenie nadzwyczajne może mieć charakter uroczysty, wiązać się z obchodami świąt oraz uroczystości państwowych lub miejskich.

§ 18.

1. Posiedzenie Rady przygotowuje przewodniczący Rady.

2. Przygotowanie posiedzenia obejmuje:

1) ustalenie czasu i miejsca obrad,

2) ustalenie projektu porządku obrad,

3) dostarczenie członkom Rady materiałów, w tym projektów uchwał dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.

3. Posiedzenia zwołuje przewodniczący Rady, powiadamiając członków Rady najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad.

§ 19.

1. Posiedzenie Rady odbywa się w jednym dniu.

2. Na wniosek przewodniczącego Rady bądź innego członka Rady, Rada może postanowić o przerwaniu posiedzenia i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie, który ogłasza się na przerwanym posiedzeniu.

3. Postanowienie ust. 2 nie dotyczy posiedzeń nadzwyczajnych.

§ 20. Posiedzenia Rady są jawne. Miejsce, termin i przedmiot obrad podaje się do publicznej wiadomości podając informację między innymi na tablicach ogłoszeń w siedzibie Rady,                   w szkołach oraz w Internecie.

§ 21.

1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy liczby radnych danej kadencji Rady.

2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba członków obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu, jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

§ 22. Posiedzenia otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący Rady.

§ 23. Na każdym posiedzeniu przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

§ 24.

1. Po otwarciu posiedzenia przewodniczący Rady dopuszcza możliwość zgłoszenia wniosku w sprawie porządku obrad.

2. Projekt porządku obrad obejmuje w szczególności:

1) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,

2) informację o działaniach podejmowanych w okresie między posiedzeniami,

3) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,

4) rozpatrzenie wniosków radnych i informacji.

3. Porządek obrad posiedzenia uchwala Rada zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 25.

1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając                      i zamykając debatę nad każdym z punktów.

2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń.

3. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:

1) stwierdzenia quorum,

2) ograniczenia czasu wystąpienia mówców,

3) zamknięcia listy mówców lub kandydatów,

4) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

5) zarządzenia przerwy,

6) odesłania projektu uchwały do komisji,

7) przeliczenia głosów,

8) przestrzegania zasad obrad zawartych w Statucie.

4. Członkowi Rady nie wolno przemawiać bez udzielenia mu głosu przez przewodniczącego Rady.

5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie niebędącej członkiem Rady po wcześniejszym zgłoszeniu tej osoby do listy mówców. Listę mówców prowadzi wyznaczony przez przewodniczącego Rady wiceprzewodniczący.

6. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad, czyniąc uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpień. Ma prawo odebrać głos, polecając odnotowanie tego faktu w protokole posiedzenia.

7. Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie obrad przez osoby, które swym zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze Rady.

§ 26.

1. Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół, będący zapisem przebiegu obrad i podejmowanych przez Radę rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę obecności członków Rady oraz teksty podjętych przez Radę uchwał. Protokoły z posiedzeń przechowywane są w siedzibie Rady.

2. Wnioski w sprawach poprawek i uzupełnień protokołu składa się przewodniczącemu Rady. Członkowie Rady, których wnioski nie zostały uwzględnione, mogą przedstawić je na posiedzeniu do rozstrzygnięcia przez Radę.

3. W razie nieobecności sekretarza, przewodniczący Rady wskazuje członka Rady odpowiedzialnego za sporządzenie protokołu.

4. Protokół podlega przyjęciu przez Radę na następnym posiedzeniu.

2. Uchwały Rady

§ 27.

1. Formą wypowiedzi Rady w sprawach określonych w § 3 ust. 2, § 4 i § 32 są uchwały podejmowane przez Radę.

2. Rada może również podejmować uchwały w formie:

1) deklaracji zawierających samozobowiązanie się do określonego postępowania,

2) oświadczeń zawierających stanowisko w określonej sprawie,

3) apeli zawierających niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,

4) opinii zawierających oświadczenia wiedzy lub oceny.

3. Z inicjatywą uchwałodawczą mogą występować członkowie Rady.

4. Wnioski o wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą mogą składać za pośrednictwem członków Rady samorządy uczniowskie oraz organizacje młodzieżowe działające w szkołach.

5. Każda inicjatywa projektu uchwały musi być zgłoszona co najmniej 14 dni przed posiedzeniem przewodniczącemu Rady, który może skierować projekt do odpowiedniej komisji.

6. Projekt uchwały opracowuje wnioskodawca.

§ 28.

1. Wnioski w sprawie podjęcia uchwał przez Radę, a także projekty uchwał, przedstawia Radzie wraz z uzasadnieniem przewodniczący Rady.

2. Projekt uchwały powinien zawierać:

1) tytuł uchwały,

2) podstawę prawną,

3) treść uchwały - postanowienia merytoryczne,

4) termin wejścia uchwały w życie,

5) uzasadnienie.

§ 29.

1. Uchwały opatruje się numerem składającym się z kolejnego rzymskiego numeru posiedzenia, kolejnego numeru uchwały oraz dwóch ostatnich cyfr roku jej podjęcia.

2. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący Rady.

3. Oryginały uchwał ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołami posiedzeń Rady.

4. Treść uchwały Rady przekazuje się właściwym podmiotom zależnie od ich treści.

3. Tryb głosowania

§ 30. W głosowaniu biorą udział wyłącznie członkowie Rady obecni na posiedzeniu.

§ 31.

1. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.

2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza przewodniczący. Członkowie Rady głosują przez podniesienie ręki. Liczy się głosy oddane "za" i "przeciw" oraz "wstrzymujących się od głosowania", a wynik głosowania odnotowuje w protokole posiedzenia.

3. Głosowanie tajne przeprowadza się w przypadku głosowania w sprawach wyboru bądź odwołania funkcyjnych Rady oraz uchylenia decyzji Sądu Koleżeńskiego.

4. Zgłoszenie kandydata wymaga uzasadnienia i zgody kandydata.

5. W głosowaniu tajnym członkowie Rady głosują za pomocą ostemplowanych kart, na których wpisane są wszystkie prawidłowo zgłoszone kandydatury w porządku alfabetycznym.  

6. Głosowanie przeprowadza wybrana doraźnie z grona Rady komisja skrutacyjna
z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym komisji.

7. Wyboru dokonuje się poprzez umieszczenie znaku „x” przy nazwisku wybranego kandydata ( wybranych kandydatów).

8. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę ważnych głosów "za" niż "przeciw" w obecności co najmniej połowy składu Rady.

9. W przypadku uzyskania równej, największej liczby głosów przez co najmniej dwóch kandydatów przeprowadza się ponowne głosowanie pomiędzy kandydatami, którzy tę liczbę głosów otrzymali.

Rozdział 6.

Sąd Koleżeński

§ 32.

1. Rada spośród swojego grona dokonuje wyboru Przewodniczącego oraz dwóch członków Sądu Koleżeńskiego zwanego dalej Sądem.

2. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego organizuje pracę Sądu.

3. Sąd pracuje na posiedzeniach.

4. Sąd wydaje orzeczenia w imieniu Rady, które zapadają zwykłą większością głosów.

§ 33. Sąd  rozpatruje wnioski złożone przez Radnych.

§ 34. Sąd Koleżeński może zdecydować o wygaśnięciu mandatu Radnego, gdy naruszy on zapisy niniejszego Statutu.  

§ 35. Rada może uchylić decyzję Sądu Koleżeńskiego bezwzględną ilością głosów. Głosowanie odbywa się w trybie tajnym. Wniosek o uchylenie składa zainteresowany do Przewodniczącego Rady, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia.

Rozdział 7.

§ 36. Opiekę nad funkcjonowaniem Rady sprawuje Przewodniczący Rady Miasta Opola lub inna wyznaczona przez niego osoba.

§ 37. Rada w drodze regulaminu może ustalać szczegółowe przepisy dotyczące organizacji i trybu działania Rady. Regulaminy nie mogą naruszać postanowień Statutu.

§ 38. Statut wchodzi w życie z dniem nadania przez Radę Miasta Opola.

Załącznik

do statutu Młodzieżowej Rady Miasta Opola

Wykaz szkół i zespołów szkół, w których samorządy uczniowskie wybierają członków Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu

 

L.p.

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

Liczba wybieranych radnych

1

2

3

1.

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

     45-267 Opole, ul. Majora Hubala 2

1

2.

Publiczne Gimnazjum Nr 4 im. Jana Kochanowskiego

45-353 Opole, ul. 1 Maja 145

1

3.

Publiczne Gimnazjum Nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego

45-368 Opole, ul. Ozimska 48

1

4.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I

45-714 Opole, ul. Licealna 3

2

5.

Publiczne Gimnazjum Nr 7

45-222 Opole, ul. Oleska 68

1

6.

Publiczne Gimnazjum Nr 8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

45-720 Opole, ul. Koszyka 21

1

7.

Zespół Szkół Ogólnokształcących

45-070 Opole, ul. St. Duboisa 28

2

8.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
45-048 Opole, ul. K. Pułaskiego

2

9.

Zespół Szkół Specjalnych

45-005  Opole, ul. Książąt Opolskich  21

1

10.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI  im. Gen. L. Okulickiego „Niedźwiadka" 45-284 Opole, ul. Szarych Szeregów 1

1

11.

Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa 45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 10

2

12.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. Kazimierza Gzowskiego, 45-867 Opole, ul. Hallera 6

2

13.

Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Generała Stefana Roweckiego „Grota”

45-062 Opole ul. Kościuszki

1

14.

Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki                        

45-062 Opole, ul. T. Kościuszki 39

2

15.

Zespół Szkół Mechanicznych

45-027 Opole, ul. Osmańczyka 22

2

16.

Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II

45-761 Opole, ul. Niemodlińska 40

2

17.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4
im. Bronisława Koraszewskiego

45-867 Opole, ul. Hallera 4

2

18.

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica

45-073 Opole, ul. Struga 16

2

19.

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

45-062 Opole, ul. T. Kościuszki 14

1

20.

Publiczne Katolickie Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich 45-361 Opole, ul. Plebiscytowa 5

1

21.

Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

45-361 Opole, ul. Plebiscytowa 5

1

22.

Opolskie Centrum Kształcenia Zawodowego WZDZ

45-301 Opole, ul. Małopolska 18

1

23.

Niepubliczne Gimnazjum TAK

45-082 Opole, ul. Barlickiego 5

1

24.

Społeczne Językowe Gimnazjum WSERO
45-410 Opole, ul. Drobiarska 2

1

25.

Społeczne Językowe Liceum Ogólnokształcące
im. A. Einsteina WSERO
45-410 Opole, ul. Drobiarska 2

1

26.

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Izby Rzemieślniczej w Opolu
45-061 Opole, ul. Katowicka 55

1

27.

Niepubliczne Gimnazjum Nasza Szkoła
45-222 Opole, ul. Chabrów 54

1