UCHWAŁA NR XXIX/524/16

Rady Miasta Opola

z dnia 7 lipca 2016 r.

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Opola

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, poz. 904), po uzyskaniu opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Uznać za częściowo aktualną Zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola przyjętą uchwałą nr LXXI/745/10 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2010 r.

§ 2. Uznać za częściowo aktualne:

1) Zmianę miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego Kolonia Gosławicka – Północ w Opolu zatwierdzoną uchwałą nr XXXII/310/96 Rady Miasta Opola z dnia 28 października 1996 r.;

2) Zmianę miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego Opole – Malina zatwierdzoną uchwałą nr IV/24/98 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 1998 r.;

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Odra II w Opolu zatwierdzony uchwałą nr VIII/108/99 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 1999 r.;

4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Grotowice w Opolu zatwierdzony uchwałą nr XXIII/352/00 Rady Miasta Opola z dnia 27 kwietnia 2000 r.;

5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Wiejskiej w Opolu zatwierdzony uchwałą nr XXV/368/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r.;

6) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego dzielnicy Grudzice – Południe w Opolu zatwierdzony uchwałą nr XXV/369/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r.;

7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Groszowice III” w Opolu wraz z obrzeżem zatwierdzony uchwałą nr XXX/429/00 Rady Miasta Opola z dnia 28 września 2000 r.;

8) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bolko I” w Opolu wraz z obrzeżem zatwierdzony uchwałą nr XXX/430/00 Rady Miasta Opola z dnia 28 września 2000 r.;

9) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego Opole – Bierkowice zatwierdzony uchwałą nr XXXVII/504/01 Rady Miasta Opola z dnia 22 lutego 2001 r.;

10) Częściową zmianę miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Opolu – Malinie zatwierdzoną uchwałą nr XLII/554/01 Rady Miasta Opola z dnia 28 czerwca 2001 r.;

11) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Opolu – rejon ul. Lwowskiej zatwierdzony uchwałą nr LVI/672/02 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2002 r.;

12) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie: ulicy Budowlanych – Jana III Sobieskiego, obwodnicy północnej miasta Opola, terenów PKP i terenów o funkcji wytwórczo-magazynowej i transportowej w Opolu zatwierdzony uchwałą nr XIII/100/03 Rady Miasta Opola z dnia 29 maja 2003 r.;

13) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Gawędy, Jana Sobieskiego i Grodzkiej w Opolu zatwierdzony uchwałą nr XXV/212/04 Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2004 r.;

14) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Krzanowicką i rzeką Swornicą w Opolu zatwierdzony uchwałą nr XXV/213/04 Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2004 r.;

15) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji i usług osiedla ZWM w Opolu zatwierdzony uchwałą nr LII/572/05 Rady Miasta Opola z dnia 20 października 2005 r.;

16) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy Alei Wincentego Witosa – ul. Lwowskiej w Opolu zatwierdzony uchwałą nr LVIII/648/06 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2006 r.;

17) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie obwodnicy północnej – ulicy Północnej w Opolu zatwierdzony uchwałą nr LVIII/649/06 Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2006 r.;

18) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Głogowskiej – Rejtana w Opolu zatwierdzony uchwałą nr LXIX/784/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r.;

19) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Przedmieście Odrzańskie” w Opolu przyjęty uchwałą nr LXXI/828/06 Rady Miasta Opola z dnia 12 października 2006 r.;

20) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Malinka w Opolu przyjęty uchwałą nr VI/49/07 Rady Miasta Opola z dnia 18 stycznia 2007 r.;

21) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Groszowice – Metalchem w Opolu przyjęty uchwałą nr XI/105/07 Rady Miasta Opola z dnia 26 kwietnia 2007 r.;

22) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy północnej – ul. Północnej w Opolu przyjęty uchwałą nr XIV/123/07 Rady Miasta Opola z dnia 28 czerwca 2007 r.;

23) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście I – Wyspa Pasieka” w Opolu przyjęty uchwałą nr XIX/173/07 Rady Miasta Opola z dnia 25 października 2007 r.;

24) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulic: 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej – Ludowej w Opolu przyjęty uchwałą nr XXIV/244/08 Rady Miasta Opola z dnia 22 stycznia 2008 r.;

25) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w Opolu – Grudzicach (Północ) przyjęty uchwałą nr XXIV/245/08 Rady Miasta Opola z dnia 22 stycznia 2008 r.;

26) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wójtowej Wsi w Opolu przyjęty uchwałą nr XXXIII/343/08 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2008 r.;

27) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Mikołaja w Opolu przyjęty uchwałą nr XXXV/365/08 Rady Miasta Opola z dnia 28 sierpnia 2008 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2008 r. Nr 74, poz. 1910);

28) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście II – centrum” w Opolu przyjęty uchwałą nr XXXVI/379/08 Rady Miasta Opola z dnia 25 września 2008 r.;

29) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Szczepanowic w Opolu przyjęty uchwałą nr XXXVI/380/08 Rady Miasta Opola z dnia 25 września 2008 r.;

30) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Krapkowickiej w Opolu przyjęty uchwałą nr XLVIII/511/09 Rady Miasta Opola z dnia 23 kwietnia 2009 r.;

31) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wiejskiej i Brzozowej w Opolu przyjęty uchwałą nr LV/581/09 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2009 r.;

32) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Górnej w Opolu przyjęty uchwałą nr LVI/597/09 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2009 r.;

33) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu przyjęty uchwałą nr LXII/642/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2010 r.;

34) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście III" w Opolu przyjęty uchwałą nr LXII/641/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2010 r.;

35) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na południe od ulicy Tarnopolskiej w Opolu przyjęty uchwałą nr LXIV/664/10 Rady Miasta Opola z dnia 25 marca 2010 r.;

36) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu przyjęty uchwałą nr LXVIII/693/10 Rady Miasta Opola z dnia 27 maja 2010 r.;

37) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wyspy Bolko w Opolu przyjęty uchwałą nr LXXIV/794/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 października 2010 r.;

38) „Gosławice I” w Opolu przyjęty uchwałą nr XIV/188/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 sierpnia 2011 r.;

39) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Olszynka I" w Opolu przyjęty uchwałą nr XXV/385/12 Rady Miasta Opola z dnia 26 kwietnia 2012 r.;

40) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Zbożowej w Opolu przyjęty uchwałą nr XXVII/401/12 Rady Miasta Opola z dnia 31 maja 2012 r.;

41) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu przyjęty uchwałą nr XXIX/435/12 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r.;

42) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Olimpijskiej w Opolu przyjęty uchwałą nr XXIX/436/12 Rady Miasta Opola z dnia 10 sierpnia 2012 r.;

43) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kanał Ulgi - ul. Krapkowicka” w Opolu przyjęty uchwałą nr XXIX/437/12 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r.;

44) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Vb” w Opolu przyjęty uchwałą nr XXXIV/519/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2012 r.;

45) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Budowlanych i Nysy Łużyckiej w Opolu przyjęty uchwałą nr XXXIV/520/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2012 r.;

46) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu przyjęty uchwałą nr XXXV/522/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r.;

47) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wyspy Bolko” w Opolu przyjęta uchwałą nr XXXVIII/604/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2013 r.;

48) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie WDPS II (Wschodnia Dzielnica Przemysłowo-Składowa) w Opolu przyjęty uchwałą nr XXXIX/623/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2013 r.;

49) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Va” Opolu przyjęta uchwałą nr XL/641/13 Rady Miasta Opola z dnia 25 kwietnia 2013 r.;

50) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego plac M. Kopernika - ulica Studzienna w Opolu przyjęty uchwałą nr XLV/699/13 Rady Miasta Opola z dnia 15 lipca 2013 r.;

51) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. L. Powolnego w Opolu przyjęty uchwałą nr LIV/800/14 Rady Miasta Opola z dnia 30 stycznia 2014 r.;

52) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Cmentarz komunalny „Centralny” w Opolu przyjęty uchwałą nr LV/824/14 Rady Miasta Opola z dnia 27 lutego 2014 r.;

53) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVa” w Opolu przyjęty uchwałą nr LXI/920/14 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2014 r.;

54) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Skansen” w Opolu przyjęty uchwałą nr LXI/921/14 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2014 r.;

55) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Metalchem” w Opolu przyjęty uchwałą nr VI/53/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2015 r.;

56) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Gosławice II” w Opolu przyjęty uchwałą nr VII/78/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2015 r.;

57) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVb” w Opolu przyjęty uchwałą nr XI/168/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r.;

58) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Oleskiej i Chabrów w Opolu przyjęty uchwałą nr XI/169/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 czerwca 2015 r.;

59) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bierkowice-Zachód w Opolu przyjęty uchwałą nr XIV/243/15 Rady Miasta Opola z dnia 27 sierpnia 2015 r.;

60) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy M. Konopnickiej w Opolu przyjęty uchwałą nr XIV/244/15 Rady Miasta Opola z dnia 27 sierpnia 2015 r.;

61) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Gosławice III” w Opolu przyjęty uchwałą nr XV/265/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r.;

62) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Groszowice I” w Opolu przyjęty uchwałą nr XV/266/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r.;

63) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Partyzancka – Folwark w Opolu przyjęty uchwałą nr XX/362/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 r.;

64) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Okrąglak” w Opolu przyjęty uchwałą nr XX/361/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 r.;

65) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. Arki Bożka – obwodnica w Opolu przyjęty uchwałą nr XXII/383/16 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2016 r.;

66) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vc" w Opolu przyjęty uchwałą nr XXIV/435/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r.;

67) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIa" w Opolu przyjęty uchwałą nr XXIV/436/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r.

§ 3. Integralną częścią uchwały jest Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów na obszarze Opola stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa

Załącznik

do uchwały nr XXIX/524/16

Rady Miasta Opola

z dnia 7 lipca 2016 r.

Załącznik
do uchwały nr XXIX/524/16
Rady Miasta Opola
z dnia 7 lipca 2016 r.

Zalacznik1.pdf