UCHWAŁA NR XXIX/519/16

Rady Miasta Opola

z dnia 7 lipca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków stanowiących zasób Gminy Opole

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym             (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, ze zm. poz. 1777; z 2016 r. poz. 65) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na obniżenie o 20% bonifikatę, o której mowa w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tj. bonifikatę 50% od ceny nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków.

2. Bonifikata po obniżeniu, o którym mowa w ust. 1, wynosi 30%.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa