UCHWAŁA NR XXIX/513/16

Rady Miasta Opola

z dnia 7 lipca 2016 r.

w sprawie zaliczenia ul. Arki Bożka w Opolu do kategorii drogi gminnej

Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 oraz art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 460 zm. poz. 870, 774, 1336, 1830, 1890, 2281) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zalicza się ul. Arki Bożka w Opolu, na odcinku od ul. Częstochowskiej do torów kolejowych (oznaczonego geodezyjnie nr 31, 32/1, 30/2, 30/3 z karty mapy 4 obręb Kolonia Gosławicka) do kategorii drogi gminnej.

§ 2. Ustala się przebieg ul. Arki Bożka: od ul. Częstochowskiej do torów kolejowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa