UCHWAŁA NR XXIX/507/16

Rady Miasta Opola

z dnia 7 lipca 2016 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W celu opracowania projektu uchwały budżetowej Prezydent Miasta w terminie do dnia 10 sierpnia wydaje zarządzenie w sprawie opracowania projektów planów finansowo-
rzeczowych wraz z objaśnieniami na kolejny rok budżetowy przez miejskie jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta Opola.

2. Kierownicy jednostek, o których mowa w ust. 1, składają propozycje projektów planów finansowo-rzeczowych wraz z objaśnieniami w terminach określonych przez Prezydenta Miasta w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, na formularzach stanowiących załączniki do tego zarządzenia.

§ 2.

1. Wnioski o ujęcie zadań w budżecie składane mogą być w terminie do 15 sierpnia.

2. Wnioski składać mogą kluby radnych, radni, komisje Rady Miasta, Rady jednostek pomocniczych, mieszkańcy Opola, organizacje pozarządowe i inne podmioty.

3. Wnioski powinny zawierać nazwę zadania (czynności), jego krótką charakterystykę, szczegółowe uzasadnienie realizacji i w miarę możliwości wnioskodawcy szacunkowy koszt zadania.

4. Wszystkie złożone wnioski kierowane są do merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Opola oraz miejskich jednostek organizacyjnych, a następnie podlegają zaopiniowaniu, w szczególności w zakresie posiadanej aktualnej dokumentacji technicznej oraz wysokości kosztów realizacji wnioskowanego zadania.

5. Wnioski, które w ocenie merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Opola oraz miejskich jednostek organizacyjnych są uznane za zasadne i możliwe do realizacji winne być uwzględnione w projektach planów finansowo-rzeczowych, o których mowa
w § 1 ust. 2.

6. Wykaz wszystkich złożonych wniosków podlega publikacji na stronie internetowej www.opole.pl w terminie do 30 września.

§ 3.

1. Prezydent Miasta po rozpatrzeniu planów finansowo-rzeczowych, o których mowa
w § 1 ust. 2, opracowuje projekt uchwały budżetowej, który powinien zawierać:

1) planowane dochody budżetu miasta w układzie działów klasyfikacji budżetowej,
w podziale na dochody bieżące i majątkowe według ich źródeł, w tym w szczególności
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

2) planowane wydatki budżetu miasta w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w szczególności:

a) wydatki bieżące, w tym na:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

- dotacje na zadania bieżące;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych;

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta;

- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;

- wydatki na obsługę długu;

- remonty;

b) wydatki majątkowe.

3) kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu miasta wraz
ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu miasta,

4) planowane przychody budżetu miasta,

5) planowane rozchody budżetu miasta,

6) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych,

7) kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie
z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,

8) szczególne zasady wykonywania budżetu miasta w roku budżetowym, wynikające
z odrębnych ustaw,

9) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu miasta,

10) upoważnienie dla Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy
o finansach publicznych,

11) upoważnienie dla Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258 ustawy o finansach publicznych,

12) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

13) dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

14) plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych
z realizacją zadań miasta,

15) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi,

16) rezerwę ogólną i rezerwy celowe.

2. Dołączone do projektu uchwały budżetowej uzasadnienie powinno zawierać:

1) zwięzły opis planowanych dochodów budżetu wraz ze sposobem ich kalkulacji oraz planowanych przychodów, wydatków i rozchodów budżetu miasta,

2) informację o zgodności wartości przyjętych w projekcie uchwały budżetowej
z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej miasta.

3. Dołączone do projektu uchwały budżetowej materiały informacyjne powinny zawierać
w szczególności omówienie:

1) poszczególnych źródeł dochodów,

2) przychodów,

3) wydatków,

4) rozchodów,

5) wydatków majątkowych (inwestycji miasta) oraz wydatków na remonty,

6) stanu zobowiązań finansowych miasta,

7) dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi.

4. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 4.

1. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, podlega zaopiniowaniu przez wszystkie komisje Rady Miasta.

2. Komisje Rady Miasta odbywają posiedzenia, na których formułują na piśmie swoje opinie o projekcie uchwały budżetowej w terminie do 30 listopada.

3. Kluby, komisje i radni, proponujący wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie uchwały budżetowej, zobowiązani są wskazać źródło jego sfinansowania. Źródłem sfinansowania proponowanego wydatku nie może być rezerwa ogólna lub rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Proponowana zmiana nie może również powodować zwiększenia deficytu.

4. Zgłaszając nowy wydatek lub zwiększając wydatek przewidziany w projekcie uchwały budżetowej wnioskodawca winien określić nazwę i cel zadania, projektu lub programu, jego krótką charakterystykę, szczegółowe uzasadnienie realizacji, a także szacunkowy koszt zadania w roku bieżącym oraz przewidywane skutki finansowe w latach następnych.

5. Zbiorczą opinię do projektu uchwały budżetowej wydaje Komisja Budżetowa na posiedzeniu z udziałem przewodniczących pozostałych komisji.

6. Prezydent Miasta po zapoznaniu się z opiniami Komisji Rady Miasta i po rozpatrzeniu zgłoszonych wniosków przedkłada Radzie Miasta autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczoną datą sesji budżetowej. Nieuwzględnione w autopoprawce wnioski wymagają uzasadnienia Prezydenta Miasta.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLIV/691/13 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2013 roku
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa