UCHWAŁA NR XXIX/505/16

Rady Miasta Opola

z dnia 7 lipca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Opola

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195) - Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1.

1. Dokonać zmiany dotychczasowych kwot wydatków i limitów zobowiązań na przedsięwzięcia określone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/336/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola zmienionej uchwałą Nr XXII/378/16 z dnia 28 stycznia 2016r., uchwałą Nr XXIII/396/16 z dnia 25 lutego 2016r., uchwałą Nr XXIV/417/16 z dnia 24 marca 2016r., uchwałą  Nr XXV/454/16 z dnia 21 kwietnia 2016r., uchwałą Nr XXVII/477/16 z dnia 19 maja 2016r. oraz uchwałą Nr XXVIII/497/16 z dnia 30 czerwca 2016r. i ustalić je na poziomach tak jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

2. W związku z dokonaną zmianą:

1) wykaz przedsięwzięć o którym mowa w ust. 1,

2) wykaz najważniejszych projektów miasta Opola z podaniem źródeł ich finansowania stanowiący część objaśnień przyjętych wartości oraz załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu” do uchwały o której mowa w ust. 1,       otrzymują brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/505/16

Rady Miasta Opola

z dnia 7 lipca 2016 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/505/16

Rady Miasta Opola

z dnia 7 lipca 2016 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/505/16

Rady Miasta Opola

z dnia 7 lipca 2016 r.

Zalacznik3.pdf