UCHWAŁA NR XXVIII/499/16

Rady Miasta Opola

z dnia 30 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2016 rok dla miasta Opola

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,
Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i poz. 1244, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, z 2013 r. poz. 73, poz. 675, poz. 791, poz. 1446, poz. 1645, z 2014 r. poz. 598, poz. 877, poz. 1457, poz. 1873, z 2015 r. poz. 218, poz. 493, poz. 1240, poz. 1273, poz. 1359,
z 2016 r. poz. 195) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały nr XXV/472/16 Rady Miasta Opola z dnia 21 kwietnia 2016 r.
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2016 rok dla miasta Opola otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa

Załącznik do uchwały nr XXVIII/499/16

Rady Miasta Opola

z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zadania i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2016 rok dla miasta Opola

Wysokość środków PFRON dla miasta Opola na 2016 rok

1.293.282 zł

1. Na zadania z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

200.000 zł

2. Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych:

1.093.282 zł

a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

100.000 zł

b) dofinansowanie kosztów działalności 1 warsztatu terapii zajęciowej,

479.880 zł

c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

363.402 zł

d) dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych (architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych) w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

100.000 zł

e) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

35.000 zł

f) dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza
– przewodnika dla osoby niepełnosprawnej.

15.000 zł