UCHWAŁA NR XXVIII/498/16

Rady Miasta Opola

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę 313.940 zł, w tym:

· Dochody gminy o kwotę 313.940 zł, w tym:
Dochody majątkowe:

+ 313.940 złDział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

+ 313.940 zł
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego

i klimatu

+ 313.940 zł


§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

+ 313.940 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę 313.940 zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

-
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

+ 3.000.000 zł


- Bezpieczny transport w Opolu

+ 3.000.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 3.000.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 3.000.000 zł


Rozdział 60095 – Pozostała działalność

- 3.000.000 zł


- Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu

pn. Bezpieczny transport w Opolu

- 3.000.000 zł


Wydatki majątkowe

- 3.000.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 3.000.000 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- 38.936 zł
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- 38.936 zł


- Wydatki bieżące

- 38.936 zł


w tym:
- obsługa długu

- 38.936 zł§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

- 38.936 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- 6.964 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- 30.100 zł


w tym:


- PSP Nr 11 – modernizacja i wymiana instalacji kanalizacyjnej

i poziomów c.o.

+ 120.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 120.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 120.000 zł

- PSP Nr 14 – remont dachu w segmencie D

+ 53.000 zł


Wydatki bieżące

+ 53.000 zł


w tym:
- remonty

+ 53.000 zł§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 53.000 zł

- PSP Nr 15 – budowa schodów do biblioteki szkolnej

+ 16.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 16.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 16.000 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20

- 46.100 zł


Wydatki bieżące

- 46.100 zł


w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 46.100 zł§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 39.400 zł§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 6.700 zł

- Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2

- 173.000 zł


Wydatki majątkowe

- 173.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 173.000 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

 + 15.756 zł


w tym:


- Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38

- 2.910 zł


Wydatki bieżące

- 2.910 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 2.910 zł§ 4430 – Różne opłaty i składki

- 2.910 zł

- PPI Nr 38 – elewacja i docieplenie budynku

+ 18.666 zł


Wydatki majątkowe

+ 18.666 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 18.666 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

+ 10.000 zł


- Publiczne Gimnazjum Nr 8 – zakupy inwestycyjne

+ 10.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 10.000 zł


w tym:
§ 6060 – Wydatki na zakupy  inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 10.000 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

- 15.500 zł


w tym:


- ZSO Nr II – modernizacja instalacji elektrycznej
w segmencie C

- 16.000 zł


Wydatki majątkowe

- 16.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 16.000 zł

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V

+ 500 zł


Wydatki bieżące

+ 500 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 500 zł§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 500 zł


Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

+ 12.500 zł


- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4

+ 12.500 zł


Wydatki bieżące

+ 12.500 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 12.500 zł§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 12.500 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach

zawodowych oraz szkołach artystycznych

+ 200 zł


- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9

+ 200 zł


Wydatki bieżące

+ 200 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 200 zł§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

 

+ 200 zł

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

+ 180 zł


- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4

+ 180 zł


Wydatki bieżące

+ 180 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 180 zł§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 180 złDział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

+ 45.900 zł
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

+ 45.900 zł


w tym:


- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9

- 200 zł


Wydatki bieżące

- 200 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 200 zł§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

 

- 200 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20

+ 46.100 zł


Wydatki bieżące

+ 46.100 zł


w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

+ 46.100 zł§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 39.400 zł§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 6.700 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

+ 313.940 zł
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego

i klimatu

+ 313.940 zł


- Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – "Kawka"

+ 313.940 zł


Wydatki majątkowe

+ 313.940 zł


w tym:
§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

+ 313.940 zł

§ 3. W załączniku nr 13 do uchwały Nr XIX/337/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku, w następujących pozycjach:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

801


OŚWIATA I WYCHOWANIE
80110

Gimnazja, w tym:

Publiczne Gimnazjum Nr 4

21 024

21 024


80130

Szkoły zawodowe, w tym:

Zespół Szkół Zawodowych

im. Stanisława Staszica, w tym:

90 000

90 000wydatki inwestycyjne:


24 100

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa