UCHWAŁA NR XXVIII/496/16

Rady Miasta Opola

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samodzielnych  publicznych zakładów opieki zdrowotnej miasta Opola za 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, poz. 613, z 2014 r. poz. 768, poz. 1100, z 2015 r. poz. 4, poz. 978, poz. 1045, poz. 1166, poz. 1333, poz. 1844, poz. 1893) – Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe za rok 2015:

1) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZAODRZE” w Opolu,
ul. Licealna 18, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r. składające się z bilansu, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości
2.528.318,55 zł, rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości  18.432,22 zł;

2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „CENTRUM” w Opolu,
ul. Kościuszki 2, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r. składające się z bilansu   zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 7.226.271,44 zł, rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości  203.671,31 zł;

3) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ŚRÓDMIEŚCIE” w Opolu,
ul. Waryńskiego 30, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r. składające się z bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości
2.774.964,77 zł, rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 182.029,82 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa