UCHWAŁA NR XXVII/488/16

Rady Miasta Opola

z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie wystąpienia do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20                 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 5c pkt 1 oraz art. 7a ust. 4 i ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 7, z 2015 r. poz. 357, poz. 1045, poz. 1418 i poz. 1629 oraz z 2016 r. poz. 35, poz. 64 i poz. 195) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się wystąpić do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu przy ul. Grudzickiej 48.

§ 2. Miasto Opole zobowiązuje się do ponoszenia, z dochodów własnych, kosztów kształcenia
w oddziale międzynarodowym, przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 w Opolu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa