UCHWAŁA NR XXV/463/16

Rady Miasta Opola

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości
w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 37 ust. 2 pkt 10 i art. 68 ust.1 pkt 6  ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774,
ze zm. poz.1777; z 2016 r. poz. 65) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty przy bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Opolu w rejonie ulic: Wygonowej i Górnej, stanowiących działki: nr 637/3 o pow. 0,3061ha oraz nr 638/3 o pow. 0,1040ha (łączna pow. 0,4101ha), obie z km 11 obrębu Gosławice, dla których Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgi wieczyste KW nr OP1O/00077080/9 oraz KW nr OP1O/00119395/7, na rzecz kościelnej osoby prawnej - Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) - Prowincji Zwiastowania Pańskiego z siedzibą w Poznaniu przy ulicy St. Przybyszewskiego nr 30 (60-959 Poznań). Bonifikata udzielana jest na cele prowadzenia działalności sakralnej, oświatowo - wychowawczej, charytatywnej i kulturalnej oraz własne cele mieszkaniowe, nie związane z działalnością zarobkową.

§ 2. Bonifikatę ustalono we wnioskowanej wysokości 90% od ceny sprzedaży wyżej opisanych nieruchomości gruntowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa