UCHWAŁA NR XXV/460/16

Rady Miasta Opola

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie nadania tytułu „Ambasadora Stolicy Polskiej Piosenki”

      Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 4 Statutu Miasta Opola, uchwalonego uchwałą nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Op. z 2012 r., poz. 687) zmienionej uchwałą nr XLIV/694/13 z dnia 4 lipca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2013 r., poz. 1712) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:  

§ 1. Nadaje się tytuł „Ambasadora Stolicy Polskiej Piosenki” pani Monice Kuszyńskiej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa