UCHWAŁA NR XXV/458/16

Rady Miasta Opola

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Śródmieście" w Opolu i zwołania jej pierwszego posiedzenia

Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618, poz. 788, poz. 905, poz. 1640, poz. 1697, poz. 1844, poz. 1887, poz. 1918, poz. 1991)  –  Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/105/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu i zwołania jej pierwszego posiedzenia wprowadza się następującą zmianę: w § 1, pozycje nr 1 i 2 listy członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu przy ul. Waryńskiego 30 otrzymują brzmienie:

„1.  Ryszard Szram      -    przedstawiciel Wojewody Opolskiego,

2. Bożena Sobańska -    przedstawiciel wybrany przez Radę Miasta Opola,”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa