UCHWAŁA NR XXV/455/16

Rady Miasta Opola

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę 1.631.058 zł, w tym:

·  Dochody gminy o kwotę 1.253.500 zł, w tym:
Dochody bieżące:

+ 1.253.500 złDział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

+ 528.825 zł
Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

+ 528.825 zł


§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

+ 528.825 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia

+ 224.205 zł
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

dla jednostek samorządu terytorialnego

+ 118.083 zł


§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

+ 118.083 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

+ 106.122 zł


§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

+ 106.122 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 193.815 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 193.815 zł


§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań

bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

+ 193.815 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna

+ 306.655 zł
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

+ 200 zł


§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

+ 200 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

+ 306.455 zł


§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

+ 306.455 zł
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne

obszary i obiekty chronionej przyrody

-
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

-


§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

- 88.192 zł


§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

+ 88.192 złDochody majątkowe:

-Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne

obszary i obiekty chronionej przyrody

-
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

-


§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

- 2.687.042 zł


§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

+ 2.687.042 zł
·  Dochody powiatu o kwotę 377.558 zł, w tym:
Dochody bieżące:

+ 249.250 złDział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

+ 143.436 zł
Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

+ 143.436 zł


§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

+ 143.436 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia

+ 105.814 zł
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

+ 105.814 zł


§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

+ 105.814 zł
Dochody majątkowe:

+ 128.308 złDział 600 – Transport i łączność

+ 128.308 zł
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

+ 128.308 zł


§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

+ 128.308 zł

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę 850.000 zł, w tym:


§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

- 850.000 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę 781.058 zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

+ 116.000 zł
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

+ 22.000 zł


- Zakup oraz montaż 2 szt. urządzeń mierzących prędkość wraz z wyświetlaczami

+ 22.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 22.000 zł


w tym:
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 22.000 zł


Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

+ 94.000 zł


w tym:


- Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej wraz

z odtworzeniem drogi ulic: Paderewskiego, Wyzwolenia, Einsteina

+ 40.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 40.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 40.000 zł


- Wykonanie projektu  ul. Wawrzyńca Świerzego

od ul. Bażantowej do ul. Kasperka bez budowy infrastruktury technicznej

+ 30.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 30.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 30.000 zł


- Remont chodnika ul. Ksawerego Dunikowskiego

od ul. Oświęcimskiej do pierwszego przejazdu kolejowego

+ 11.500 zł


Wydatki bieżące

+ 11.500 zł


w tym:
- remonty

+ 11.500 zł§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 11.500 zł


- Wykonanie rynny deszczowej na ul. Smolki

+ 4.000 zł


Wydatki bieżące

+ 4.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 4.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 4.000 zł


- Utwardzenie odcinka ul. Semaforowej na dojściu do posesji
nr 11

+ 8.500 zł


Wydatki bieżące

+ 8.500 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 8.500 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 8.500 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

- 395.398 zł
Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- 3.000 zł


- Działalność jednostek pomocniczych – Szczepanowice
-Wójtowa Wieś

- 3.000 zł


Wydatki bieżące

- 3.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 3.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 3.000 zł


Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- 392.398 zł


w tym:


- Budowa windy w Ratuszu - etap II

- 450.000 zł


Wydatki majątkowe

- 450.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 450.000 zł


- Wydatki bieżące

+ 57.602 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 57.602 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 57.602 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 847.000 zł
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- 847.000 zł


w tym:


- Wydatki bieżące

+ 3.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 3.000 zł§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 3.000 zł


- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP

- 850.000 zł


Wydatki majątkowe

- 850.000 zł


w tym:
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- 850.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 1.166.973 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

 + 17.000 zł


- PSP Nr 26 – przebudowa schodów i modernizacja podłoża podwórka

+ 17.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 17.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 17.000 zł


Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

+ 60.000 zł


- Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia – modernizacja

i wymiana instalacji elektrycznej

+ 60.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 60.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 60.000 zł


Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

+ 896.158 zł


- Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe – dotacje

+ 896.158 zł


Wydatki bieżące

+ 896.158 zł


w tym:
- dotacje na zadania bieżące

+ 896.158 zł§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

+ 896.158 zł


Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 193.815 zł


- Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników

+ 193.815 zł


Wydatki bieżące

+ 193.815 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 193.815 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 193.815 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

+ 234.000 zł
Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

+ 234.000 zł


- Wykonanie instalacji elektrycznej i sieci informatycznej

w budynku SP ZOZ „Śródmieście”

+ 234.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 234.000 zł


w tym:
§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

+ 234.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

+ 107.483 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- 225.000 zł


- Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu

- 225.000 zł


Wydatki majątkowe

- 225.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 225.000 zł


Rozdział 85295 – Pozostała działalność

+ 332.483 zł


- Realizacja projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka”

+ 332.483 zł


Wydatki bieżące

+ 332.483 zł


w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 332.483 zł§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 189.976 zł§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 21.727 zł§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 36.409 zł§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 3.768 zł§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy

+ 5.145 zł§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy

+ 533 zł§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 20.000 zł§ 4277 – Zakup usług remontowych

+ 45.000 zł§ 4307 – Zakup usług pozostałych

+ 5.000 zł§ 4447 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

+ 4.925 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 20.000 zł
Rozdział 85305 – Żłobki

- 20.000 zł


- Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne

i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

- 20.000 zł


Wydatki bieżące

- 20.000 zł


w tym:
- dotacje na zadania bieżące

- 20.000 zł§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

- 20.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

+ 4.000 zł
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

+ 30.000 zł


- Montaż urządzeń rekreacyjnych

+ 30.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 30.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 30.000 zł


Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

+ 6.000 zł


- Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia

ul. Łukasiewicza

+ 6.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 6.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 6.000 zł


Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- 32.000 zł


w tym:


- Miejska Plaża w centrum nad rzeką Odrą

+ 105.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 105.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 105.000 zł


- Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic

- 137.000 zł


Wydatki majątkowe

- 137.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 137.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

+ 300.000 zł
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

+ 350.000 zł


- Narodowe Centrum Polskiej Piosenki

+ 350.000 zł


Wydatki bieżące

+ 350.000 zł


w tym:
- dotacje na zadania bieżące

+ 350.000 zł§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu

dla samorządowej instytucji kultury

+ 350.000 zł


Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- 50.000 zł


- Wydatki bieżące

- 50.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 50.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 50.000 zł

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne

obszary i obiekty chronionej przyrody

+ 100.000 zł


Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

+ 100.000 zł


w tym:


- Ogród Zoologiczny – wydatki bieżące

- 47.600 zł


Wydatki bieżące

- 47.600 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 47.600 zł§ 4260 – Zakup energii

- 47.600 zł


- Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym w Ogrodzenie Zoologicznym wraz

z opracowaniem dokumentacji technicznej

+ 36.200 zł


Wydatki majątkowe

+ 36.200 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 36.200 zł


- Ogród Zoologiczny – zakupy inwestycyjne sprzętu

+ 11.400 zł


Wydatki majątkowe

+ 11.400 zł


w tym:
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 11.400 zł


- Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż wybiegu małych kotów

+ 100.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 100.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 100.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

+ 15.000 zł


Rozdział 92695 – Pozostała działalność

+ 15.000 zł


- Rekreacyjna altana letnia

+ 15.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 15.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 15.000 zł

§ 4. W uchwale Nr XIX/337/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2016 roku w wysokości 72.451.045 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w wysokości 5.500.000 zł;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 20.857.368 zł;

3) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości 26.075.000 zł;

4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 20.018.677 zł.”

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 52.432.368 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 14.326.170 zł.”

§ 5. W załącznikach nr 1, 4 i 5 do uchwały Nr XIX/337/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) paragraf „2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami” otrzymuje brzmienie:

„2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”

2) paragraf „2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)” otrzymuje brzmienie:

„2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”

3) paragraf „2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” otrzymuje brzmienie:

„2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”

4) paragraf „2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” otrzymuje brzmienie:

„2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”

5) paragraf „2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących” otrzymuje brzmienie:

„2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących”

6) paragraf „6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)” otrzymuje brzmienie:

„6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”

§ 6. W załączniku nr 13 do uchwały Nr XIX/337/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku, w następujących pozycjach:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

801


OŚWIATA I WYCHOWANIE
80120

Licea ogólnokształcące, w tym:

Zespół Szkół Ogólnokształcących

– Publiczne Liceum Ogólnokształcące

Nr III, w tym:

106 000

106 000wydatki inwestycyjne


9 840

§ 7. W załączniku nr 14 do uchwały Nr XIX/337/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok ustala się aktualny plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych:

Dział

Rozdział

§

Plan na 2016 r.

Dochód gminy/powiatu

Dochody podlegające przekazaniu

do budżetu państwa

Realizujący

1

2

3

4

5

6

7

700

70005


6 455 000

1 613 750

4 841 250

Urząd Miasta Opola
- Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa0470

255 900

64 000

191 900


0550

4 744 100

1 186 000

3 558 100

0750

75 000

18 750

56 250

0760

870 000

217 500

652 500

0770

500 000

125 000

375 000

0970

10 000

2 500

7 500

700

70005


125 000

31 250

93 750

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych0750

125 000

31 250

93 750


710

71015


13 700

700

13 000

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego0570

13 700

700

13 000


750

75011


18 275

900

17 375

Urząd Miasta Opola
- Wydział Spraw Obywatelskich0690

18 275

900

17 375


754

75411


22 100

1 100

21 000

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej0690

420

20

400


0750

21 470

1 070

20 400

0970

210

10

200

852

85203


33 700

1 700

32 000

Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"0830

33 700

1 700

32 000


852

85203


15 750

750

15 000

Urząd Miasta Opola
- Wydział Polityki Społecznej0830

15 750

750

15 000


852

85212


873 000

253 000

620 000

Miejskie Centrum Świadczeń0970

75 000

25 000

50 000


0980

798 000

228 000

570 000

852

85228


27 500

1 400

26 100

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie0830

27 500

1 400

26 100


853

85321


10 500

500

10 000

Urząd Miasta Opola
- Miejski Zespół

ds. Orzekania

o Niepełnosprawności0690

10 500

500

10 000


Ogółem

7 594 525

1 905 050

5 689 475


§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa