UCHWAŁA NR XXIV/449/16

Rady Miasta Opola

z dnia 24 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2015r. poz. 1515, poz.1890) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały nr XIX/347/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola", otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/449/16

Rady Miasta Opola

z dnia 24 marca 2016 r.

Załącznik
do uchwały nr XXIV/449/16
Rady Miasta Opola
z dnia 24 marca 2016 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/449/16

Rady Miasta Opola

z dnia 24 marca 2016 r.

Załącznik nr 1 do Planu

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/449/16

Rady Miasta Opola

z dnia 24 marca 2016 r.

Załącznik nr 2 do Planu

Zalacznik3.pdf