UCHWAŁA NR XXIV/446/16

Rady Miasta Opola

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia Programu wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START”
dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017
do klas pierwszych szkół podstawowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 90t ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz.7, z 2015 r. poz. 357, poz.1045 i poz. 1418, oraz z 2016 r. poz. 35 i poz. 64) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się Program wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych, który jest załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa

Załącznik do uchwały nr XXIV/446/16

Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r.

Załącznik do uchwały nr XXIV/446/16
Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r.

Zalacznik1.pdf