UCHWAŁA NR XXIV/440/16

Rady Miasta Opola

z dnia 24 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1045, 1890) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIII/400/16 Rady Miasta Opola z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola (ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 484 z dnia 29 lutego 2016 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 dodaje się pkt 11) w brzmieniu:

„11)  nawierzchni niepowodującej utrudnień – należy przez to rozumieć teren utwardzony, umożliwiający swobodne przemieszczanie pojemników zapełnionych odpadami komunalnymi przy różnych warunkach pogodowych bez użycia specjalistycznego sprzętu pomocniczego. Różnice poziomów nawierzchni za wyjątkiem krawężników powinny być wyrównywane pochylniami. Pochylnie i spadki terenu powinny umożliwiać bezpieczne poruszanie się pracowników odbierających odpady komunalne i swobodny transport pojemników napełnionych odpadami komunalnymi. Za nawierzchnię niepowodującą utrudnień nie uznaje się terenu o spadku powyżej 8% oraz pokrytego: trawą, luźnym kruszywem, a także innego terenu, po którym przemieszczanie pełnych pojemników jest znacznie utrudnione, może powodować blokowanie kół pojemnika lub jego uszkodzenie, a także nawierzchni po której przemieszczanie pełnych pojemników jest możliwe tylko i wyłącznie przy pomocy specjalistycznego sprzętu pomocniczego do ich przemieszczania.”

2. § 7 otrzymuje brzmienie:

㤠7.

1.  Określa się następujące warunki rozmieszczenia pojemników przez właściciela nieruchomości w celu odbioru odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem ich odbioru w zależności od warunków terenowych przy zapewnieniu najbliższego dojazdu, do pojemników po nawierzchni, której szerokość oraz nośność jest dostosowana do poruszania się pojazdów odbierających odpady komunalne:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) pojemniki należy wystawić przed nieruchomość w miejscu gwarantującym bezpośredni załadunek pojemników na pojazd odbierający odpady komunalne, w którym nie zablokują ruchu pieszych lub pojazdów albo we wnęce ogrodzeniowej bez konieczności wejścia na teren prywatnej nieruchomości pracowników odbierających odpady,

b) w przypadku braku możliwości wystawienia pojemników do odbioru w sposób opisany w pkt. 1 lit. a)  pojemniki należy ustawić w sposób zapewniający  bezpieczeństwo pracownikom odbierającym odpady, bezpośrednio przy otwartej bramie lub furtce, w sposób gwarantujący bezpośredni załadunek pojemników na pojazd odbierający odpady komunalne;

2) w zabudowie wielorodzinnej bez konieczności przeciągania pojemników przez pracowników odbierających odpady po nawierzchni niepowodującej utrudnień w przemieszczaniu pojemników na odległość większą niż 50m:

a) miejsce ustawienia pojemników wskazuje właściciel nieruchomości, do wskazanego miejsca właściciel posiada tytuł prawny,

b) miejsca ustawienia pojemników należy oznakować w sposób umożliwiający identyfikację adresu nieruchomości, z której są zbierane odpady komunalne,

c) jeżeli miejsce ustawienia pojemników w celu ich opróżnienia nie jest widoczne z drogi to należy zapewnić odpowiednie oznakowanie dojazdu do miejsca ustawienia pojemników,

d) odbiór odpadów z pojemników ustawionych w wiacie lub komorze zsypowej jest możliwy wyłącznie z otwartej wiaty lub komory zsypowej,

e) pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, które nie są ustawione w wiacie lub w komorze zsypowej należy oznakować w sposób umożliwiający identyfikację adresu nieruchomości, która korzysta z pojemników oraz w sposób niepowodujący zniszczenia lub trwałego uszkodzenia pojemnika;

3) na nieruchomościach zamieszkałych stanowiących zabudowę kilkurodzinną miejsca ustawienia pojemników do odbioru odpadów powinny być zgodne z ust. 1 pkt. 1 lub w przypadku braku takiej możliwości w sposób określony w ust. 1 pkt. 2 przy zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom odbierającym odpady;

4) na nieruchomościach niezamieszkałych w zależności od rodzaju zabudowy i warunków terenowych, miejsca ustawienia pojemników do odbioru odpadów powinny zapewniać najbliższy dojazd, do pojemników po nawierzchni, której nośność jest dostosowana do poruszania się pojazdów odbierających odpady komunalne, bez konieczności przeciągania pojemników przez pracowników odbierających odpady po nawierzchni niepowodującej utrudnień w przemieszczaniu pojemników na odległość większą niż 50m, a w przypadku braku takiej możliwości należy ustawić pojemniki w sposób określony w ust. 1 pkt. 1,

a) pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach niezamieszkałych właściciel nieruchomości korzystający z pojemników obowiązany jest je oznakować w sposób niepowodujący trwałego uszkodzenia pojemnika poprzez wpisanie na etykiecie umieszczonej w widocznym miejscu na pojemniku nazwy firmy lub innej nazwy identyfikującej faktycznego użytkownika pojemnika.

2. Właściciel nieruchomości korzystający z pojemników jest obowiązany utrzymywać w czystości miejsce ustawienia pojemników na odpady komunalne.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa