UCHWAŁA NR XXIV/438/16

Rady Miasta Opola

z dnia 24 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 39 ust. 4 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/143/11 Rady Miasta Opola z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zmienionej uchwałą Nr LI/768/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 2 uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 2.  Centrum tworzy się w celu wykonywania zadań w zakresie:

1) świadczeń rodzinnych,

2) świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

3) dodatków mieszkaniowych,

4) działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych,

5) świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

6) dodatków energetycznych,

7) zasiłków dla opiekunów,

8) świadczeń wychowawczych.”

2. Statut Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu, stanowiący załącznik do uchwały,  otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa

Załącznik do uchwały nr XXIV/438/16

Rady Miasta Opola

z dnia 24 marca 2016 r.

STATUT MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

§ 1. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu, zwane dalej Centrum, jest jednostką organizacyjną Miasta Opola, działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 2.

1. Na tablicy urzędowej oraz na pieczęciach podaje się nazwę:  Miejskie  Centrum Świadczeń  w Opolu.

2. Siedzibą Centrum jest miasto Opole.

§ 3. Przedmiotem działalności Centrum jest wykonywanie zadań w zakresie:

1) świadczeń rodzinnych,

2) świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

3) dodatków mieszkaniowych,

4) działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych,

5) świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

6) dodatków energetycznych,

7) zasiłków dla opiekunów,

8) świadczeń wychowawczych.

§ 4.

1. Centrum kieruje Dyrektor, który reprezentuje je na zewnątrz.

2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania Centrum.

§ 5. Strukturę organizacyjną, szczegółowy zakres zadań i zasady funkcjonowania określa Dyrektor Centrum w regulaminie organizacyjnym.

§ 6. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Prezydent Miasta Opola.

§ 7. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.