UCHWAŁA NR XXIV/432/16

Rady Miasta Opola

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na włączenie i wyłączenie nieruchomości w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST - PARK"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 t.j., zm.  z 2015 r. poz. 1045, 1890), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282 t.j.) Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Wyrazić zgodę na włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” – Podstrefa Opole, nieruchomości o powierzchni 0,4587 ha zlokalizowanej przy ul. Wspólnej na terenie miasta Opola.

§ 2. Wyrazić zgodę na wyłączenie z granic Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” – Podstrefa Opole, nieruchomości o powierzchni 0,4584 ha zlokalizowanej przy ul. Wspólnej na terenie miasta Opola.

§ 3. Położenie i obszar nieruchomości, o której mowa w § 1, przewidzianej do włączenia w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§ 4. Położenie i obszar nieruchomości, o której mowa w § 2, przewidzianej do wyłączenia z granic Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, określa załącznik nr 2 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§ 5. Zgodnie z Uchwałą NR LXXI/745/10 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola, nieruchomości, o których mowa w § 1, 2, 3 i 4 znajdują się w strefie aktywności gospodarczej.

§ 6. Dla nieruchomości, o których mowa w § 1, 2, 3 i 4, nie ustanowiono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zabudowa odbywa się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

§ 7. Nieruchomość, o której mowa w § 1, 2, 3 i 4, nie jest objęta jakąkolwiek formą ochrony przyrody. oraz nie są zagrożone powodzią.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/432/16

Rady Miasta Opola

z dnia 24 marca 2016 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PROPONOWANYCH DO OBJĘCIA STATUSEM PODSTREFY OPOLE
WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ „INVEST-PARK”

Numer działki

Właściciel

Powierzchnia (ha)

Obręb ewidencyjny

Numer Księgi Wieczystej

Klasa gruntów

102

"MRP" Spółka z o.o.

0, 4587

0061

PÓŁWIEŚ

OP1O/00146371/1

ŁIV, ŁIII, RIVa

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/432/16

Rady Miasta Opola

z dnia 24 marca 2016 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PROPONOWANYCH DO WYŁĄCZENIA ZE STATUSU PODSTREFY OPOLE
WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ „INVEST-PARK”

Numer działki

Właściciel

Powierzchnia (ha)

Obręb ewidencyjny

Numer Księgi Wieczystej

Klasa gruntów

70/1

Gmina Opole

0, 3238

0061

PÓŁWIEŚ

OP1O/00147814/6

ŁIII, ŁIV, RIVa

70/5

Gmina Opole

0, 1346

0061

PÓŁWIEŚ

OP1O/00147814/6

RIVa


suma

0,4584