UCHWAŁA NR XXIV/429/16

Rady Miasta Opola

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości gruntowych na rzecz Skarbu Państwa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, ze zm. poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, ze zm. poz. 1777; z 2016 r. poz. 65) Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Wyrazić zgodę na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Opolu przy ul. Jana Kochanowskiego, oznaczonych nr nr działek 56/12  km 51 obręb Opole o powierzchni 0,0026 ha, KW OP1O/00116585/5 i 57 km 51 obręb Opole o powierzchni 0,1070 ha, KW OP1O/00078184/5, o łącznej powierzchni 0,1096 ha z przeznaczeniem dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą w Opolu stanowiących grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi. Ponadto na działce nr 56/12 posadowiony jest przyczółek budowli zamykającej wlot na Młynówkę.

§ 2. W umowie darowizny należy określić cel, na który opisywane nieruchomości są darowane oraz zastrzec, że w przypadku niewykorzystania ich na ten cel darowizna podlega odwołaniu. Zastrzeżenie o możliwości odwołania darowizny należy ujawnić w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla tych nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa