UCHWAŁA NR XXIV/428/16

Rady Miasta Opola

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości gruntowych na rzecz Skarbu Państwa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, ze zm. poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, ze zm. poz. 1777; z 2016 r. poz.65) Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Wyrazić zgodę na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Opolu u zbiegu ulic Oleskiej i Ojca Józefa Czaplaka, oznaczonych nr nr działek 9 km 45 obręb Opole o powierzchni 0,0226 ha, KW OP1O/00075926/8 i 11 km 45 obręb Opole o powierzchni 0,0267 ha, KW OP1O/00075926/8, o łącznej powierzchni 0,0493 ha z przeznaczeniem dla Uniwersytetu Opolskiego w celu rozbudowy budynku Instytutu Fizyki z przeznaczeniem na siedzibę Collegium Medicum wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz w celu uregulowania terenu pod budynkiem Zakładu Informatyki i Matematyki oraz Centrum Informatycznego.

§ 2. W umowie darowizny należy określić cel, na który opisywane nieruchomości są darowane oraz zastrzec, że w przypadku niewykorzystania ich na ten cel darowizna podlega odwołaniu. Zastrzeżenie o możliwości odwołania darowizny należy ujawnić w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla tych nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa