UCHWAŁA NR XXIV/427/16

Rady Miasta Opola

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oddawanej  w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokali

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; zm. poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 73 ust. 3 w związku z art. 209a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 zm. poz.1777 oraz  z  2016 r. poz. 65) Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Wyrazić zgodę na udzielenie 80% bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej  stanowiącej działkę nr 27/12 km 44, obręb Opole,  o powierzchni 0,0065 ha, położonej w Opolu, przyległej  do budynku przy ul. Sienkiewicza 3a, oddawanej w użytkowanie wieczyste w wyniku uwzględnienia roszczeń, na rzecz właścicieli lokali w budynku przy ul. Sienkiewicza 3a.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa