UCHWAŁA NR XXIV/423/16

Rady Miasta Opola

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie zaliczenia drogi bez nazwy do kategorii drogi gminnej

Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 oraz art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 460, zm. poz. 870, 774, 1336, 1830, 1890, 2281) uchwala się co następuje:

§ 1. Zalicza się drogę bez nazwy w Opolu, w granicach działek oznaczonych geodezyjnie numerami: 18/13, 18/14, 19/7, 19/8, 29/16, 29/17, 29/18, 30/9, 30/10, 33/2, 33/3, 34/2, 34/3, 35/2, 35/3 z karty mapy 29 obręb Półwieś, do kategorii drogi gminnej.

§ 2. Ustala się przebieg drogi bez nazwy od ul. Cmentarnej do ul. Wrocławskiej, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/423/16

Rady Miasta Opola

z dnia 24 marca 2016 r.

droga bez nazwy