UCHWAŁA NR XXIV/421/16

Rady Miasta Opola

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 t. j., poz. 1045, poz. 1890), art. 19 pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 t.j., z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 744, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777, poz. 1890) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną podczas imprez o charakterze: kulturalnym, turystycznym, oświatowym, sportowym lub promujących miasto Opole, których organizatorem jest miasto Opole lub jednostki organizacyjne miasta Opola.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opole.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa