UCHWAŁA NR XXIV/418/16

Rady Miasta Opola

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę 4.550.022 zł, w tym:

·  Dochody gminy o kwotę 3.749.322 zł, w tym:
Dochody bieżące:

+  2.151.361 złDział 758 – Różne rozliczenia

+ 2.151.361 zł
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

+ 2.151.361 zł


§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 2.151.361 zł
Dochody majątkowe:

+ 1.597.961 złDział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

+ 900.000 zł
Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

+ 900.000 zł


§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy

celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

sektora finansów publicznych

+ 900.000 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

+ 697.961 zł
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

+ 697.961 zł


§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

+ 697.961 zł
·  Dochody powiatu o kwotę 800.700 zł, w tym:
Dochody bieżące:

+ 30.577 złDział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

+ 30.577 zł
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

+ 19.463 zł


§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

+ 19.463 zł

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

+ 11.114 zł


§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

+ 11.114 zł
Dochody majątkowe:

+ 770.123 złDział 600 – Transport i łączność

+720.700 zł
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

+ 720.700 zł


§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

+ 720.700 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

+ 49.423 zł
Rozdział 92118 – Muzea

+ 49.423 zł


§ 6660 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,

w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie

lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

+ 49.423 zł

§ 2. Zwiększa się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę 190.039 zł, w tym:


§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

+ 190.039  zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę 4.740.061 zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

+ 1.789.900 zł
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

+ 777.900 zł


w tym:


- Budowa Obwodnicy Piastowskiej miasta Opola

od ul. Niemodlińskiej do obwodnicy północnej – etap II część I: odcinek ul. Wrocławska - obwodnica północna

- 4.000.000 zł


Wydatki majątkowe

- 4.000.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 4.000.000 zł


- Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek

od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II

– od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej

+ 1.987.088 zł


Wydatki majątkowe

+ 1.987.088 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 1.987.088 zł


- Bezpieczny transport w Opolu

+ 2.012.912 zł


Wydatki majątkowe

+ 2.012.912 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 2.012.912 zł


- Remont ulicy Jana Kwoczka w Opolu

+ 751.900 zł


Wydatki bieżące

+ 751.900 zł


w tym:
- remonty

+ 751.900 zł§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 751.900 zł


- Wykonanie projektu ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Ojca Edwarda Frankiewicza

+ 26.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 26.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 26.000 zł


Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

+ 1.162.000 zł


w tym:


- Remont chodnika przy ul. Prudnickiej

+ 30.000 zł


Wydatki bieżące

+ 30.000 zł


w tym:
- remonty

+ 30.000 zł§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 30.000 zł


- Remont chodnika przy ul. Kozielskiej

+ 5.000 zł


Wydatki bieżące

+ 5.000 zł


w tym:
- remonty

+ 5.000 zł§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 5.000 zł


- Remont chodnika przy ul. Głowackiego

+ 30.000 zł


Wydatki bieżące

+ 30.000 zł


w tym:
- remonty

+ 30.000 zł§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 30.000 zł


- Remont ul. Mielęckiego

+ 46.000 zł


Wydatki bieżące

+ 46.000 zł


w tym:
- remonty

+ 46.000 zł§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 46.000 zł


- Remont chodnika przy ul. Szczeszyńskiego

+ 51.000 zł


Wydatki bieżące

+ 51.000 zł


w tym:
- remonty

+ 51.000 zł§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 51.000 zł


- Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Opolu

+ 1.000.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 1.000.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 1.000.000 zł


Rozdział 60095 – Pozostała działalność

- 150.000 zł


- Wydatki bieżące

- 150.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 150.000 zł§ 4430 – Różne opłaty i składki

- 150.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

+ 252.000 zł
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

+ 120.000 zł


- Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno

-architektonicznej Centrum Usług Publicznych w Opolu

+ 120.000 zł


Wydatki bieżące

+ 120.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 120.000 zł§ 4190 – Nagrody konkursowe

+ 80.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 40.000 zł


Rozdział 71035 – Cmentarze

+ 20.000 zł


- Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych

+ 20.000 zł


Wydatki bieżące

+ 20.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 20.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 17.650 zł§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

+ 2.350 zł


Rozdział 71095 – Pozostała działalność

+ 112.000 zł


w tym:


- Wydatki bieżące

+ 60.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 60.000 zł§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

+ 60.000 zł


- Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji wraz

ze Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko

+ 52.000 zł


Wydatki bieżące

+ 52.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 52.000 zł§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

+ 52.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

+ 494.500 zł
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

+ 148.500 zł


- Wydatki bieżące

+ 148.500 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 148.500 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 148.500 zł


Rozdział 75095 – Pozostała działalność

+ 346.000 zł


- Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach budżetowych miasta Opola

+ 346.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 346.000 zł


w tym:
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 346.000 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

+ 177.000 zł
Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

+ 50.000 zł


- Wsparcie finansowe Komendy Miejskiej Policji w Opolu

w zakresie pokrywania wydatków remontowych i zakupu niezbędnych towarów i usług

+ 50.000 zł


Wydatki bieżące

+ 50.000 zł


w tym:
- dotacje na zadania bieżące

+ 50.000 zł§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

+ 50.000 zł


Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

+ 14.500 zł


- Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Opolu-Gosławicach

+ 14.500 zł


Wydatki majątkowe

+ 14.500 zł


w tym:
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 14.500 zł


Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

+ 112.500 zł


- Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Opola

+ 112.500 zł


Wydatki majątkowe

+ 112.500 zł


w tym:
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 112.500 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- 250.000 zł
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- 250.000 zł


- Wydatki bieżące

- 250.000 zł


w tym:
- obsługa długu

- 250.000 zł§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

- 250.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 222.800 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

 + 102.800 zł


w tym:


- Zakup i montaż urządzeń siłowych przy PSP Nr 10

+ 25.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 25.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 25.000 zł


- PSP Nr 25 - remont dachu

+ 77.800 zł


Wydatki bieżące

+ 77.800 zł


w tym:
- remonty

+ 77.800 zł§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 77.800 zł


Rozdział 80110 – Gimnazja

+ 200.000 zł


- ZSzOI – przebudowa boiska trawiastego

+ 200.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 200.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 200.000 zł


Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- 150.400 zł


- Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno - wychowawczych

- 150.400 zł


Wydatki bieżące

- 150.400 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 150.400 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 150.400 zł


Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 70.400 zł


w tym:


- Dokumentacja przyszłościowa

+ 20.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 20.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 20.000 zł


- Dostosowanie bonu organizacyjnego do aktualnej sytuacji w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Opole

+ 50.400 zł


Wydatki bieżące

+ 50.400 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 50.400 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 50.400 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

-
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

-


w tym:


- Dom Dziecka – wydatki bieżące

- 17.500 zł


Wydatki bieżące

- 17.500 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 17.500 zł§ 4270 – Zakup usług remontowych

- 17.500 zł


- Dom Dziecka – zakup i montaż systemu T-NEC

+ 17.500 zł


Wydatki majątkowe

+ 17.500 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 17.500 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 460.200 zł


Rozdział 85305 – Żłobki

+ 450.200 zł


w tym:


- Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia IV grupy dziecięcej w Żłobku Pomnik Matki Polki w Opolu

+ 460.200 zł


Wydatki majątkowe

+ 460.200 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 460.200 zł


- Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

- 10.000 zł


Wydatki bieżące

- 10.000 zł


w tym:
- dotacje na zadania bieżące

- 10.000 zł§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

- 10.000 zł


Rozdział 85395 – Pozostała działalność

+ 10.000 zł


- Wydatki bieżące

+ 10.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 10.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 10.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

+ 250.000 zł
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

+ 250.000 zł


- Program wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających

w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych

+ 250.000 zł


Wydatki bieżące

+ 250.000 zł


w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych

+ 250.000 zł§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów

+ 250.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

+ 526.661 zł
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

+ 560.000 zł


w tym:


- Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych

- 20.000 zł


Wydatki bieżące

- 20.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 20.000 zł§ 4430 – Różne opłaty i składki

- 20.000 zł


- Modernizacja przepompowni wód deszczowych Metalchem

+ 600.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 600.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 600.000 zł


- Remonty sieci kanalizacji deszczowej

- 20.000 zł


Wydatki bieżące

- 20.000 zł


w tym:
- remonty

- 20.000 zł§ 4270 – Zakup usług remontowych

- 20.000 zł


Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

+ 36.000 zł


- Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

+ 36.000 zł


Wydatki bieżące

+ 36.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 36.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 36.000 zł


Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

+ 697.961 zł


- Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – „Kawka”

+ 697.961 zł


Wydatki majątkowe

+ 697.961 zł


w tym:
§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

+ 697.961 zł


Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

+ 150.000 zł


- Miejski Zarząd Dróg – zakup urządzeń związanych

z eliminacją pojedynczych punktów awarii w infrastrukturze informatycznej

+ 150.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 150.000 zł


w tym:
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 150.000 zł


Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- 917.300 zł


w tym:


- Usuwanie  wraków pojazdów z terenu gminy

+ 25.000 zł


Wydatki bieżące

+ 25.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 25.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 22.000 zł§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 3.000 zł


- Uzbrojenie terenów przy ul. Lwowskiej

- 370.000 zł


Wydatki majątkowe

- 370.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 370.000 zł


- Zakup oraz ustawienie 10 szt. koszy na śmieci w rejonie

ul. Złotej, Srebrnej, Oświęcimskiej

+ 5.000 zł


Wydatki bieżące

+ 5.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 5.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 5.000 zł


- Z akup oraz ustawienie 4 szt. koszy na odchody zwierzęce

w rejonie ul. Złotej, Srebrnej, Oświęcimskiej

+ 2.000 zł


Wydatki bieżące

+ 2.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 2.000 zł


- Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic

- 579.300 zł


Wydatki majątkowe

- 579.300 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 579.300 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

+ 285.000 zł
Rozdział 92195 – Pozostała działalność

+ 285.000 zł


w tym:


- Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej

+ 111.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 111.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 111.000 zł


- Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach

+ 74.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 74.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 74.000 zł


- Obchody 800-lecia lokacji miasta Opola

+ 100.000 zł


Wydatki bieżące

+ 100.000 zł


w tym:
- dotacje na zadania bieżące

+ 100.000 zł§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

+ 100.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

+ 532.000 zł


Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

+ 532.000 zł


w tym:


- Modernizacja instalacji wodnej na KP Akwarium
– opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej
wraz z realizacją

- 45.000 zł


Wydatki majątkowe

- 45.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 45.000 zł


- Modernizacja niecek i instalacji basenu letniego „Błękitna Fala”

+ 45.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 45.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 45.000 zł


- Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Franciszka Poliwody oraz Jana Kwoczka w Opolu

+ 35.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 35.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 35.000 zł


- Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy

ul. Dambonia

+ 32.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 32.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 32.000 zł


- Zagospodarowanie skweru przy ul. Parandowskiego – boisko do siatkówki (etap IV)

+ 15.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 15.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 15.000 zł


- Modernizacja budynku zaplecza sportowego Stadionu Miejskiego w Opolu z elementami termomodernizacji

– opracowanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją

+ 450.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 450.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 450.000 zł

§ 4. W załączniku nr 2, 9 i 11 do uchwały Nr XIX/337/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok dokonuje się zmiany w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92118 – Muzea zapisu „Utworzenie wystawy stałej oraz edukacyjnego studia nagrań w Muzeum Polskiej Piosenki” na „Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki”.

§ 5. W uchwale Nr XIX/337/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2016 roku w wysokości 73.301.045 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w wysokości 5.500.000 zł;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 21.707.368 zł;

3) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości 26.075.000 zł;

4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 20.018.677 zł.”

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa