UCHWAŁA NR XXIII/405/16

Rady Miasta Opola

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie nadania odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola" Pani Teresie Sznober

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 uchwały nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Op. z 2012 r. poz. 687,                      z 2013 r. poz. 1712, z 2014 r. 1790), w związku z § 3 i § 4, ust. 2, pkt 5 załącznika do uchwały nr XIV/99/91 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 1991 r. w sprawie Regulaminu Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla Miasta Opola” zmienionej uchwałami Rady Miasta Opola: nr XXXIV/220/92 z dnia 1 października 1992 r., nr XIV/142/95 z dnia 29 czerwca 1995 r., nr XV/232/96 z dnia 28 marca 1996 r., nr XIX/312/99 z dnia 30 grudnia 1999 r., nr XXXVII/378/04 z dnia 21 października 2004 r., w brzmieniu nadanym uchwałą                                  nr LXV/740/06 Rady Miasta Opola z dnia 29 czerwca 2006 r. na wniosek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Miejski w Opolu – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się tytuł „Za Zasługi dla Miasta” Opola Pani Teresie Sznober.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa