UCHWAŁA NR XXIII/404/16

Rady Miasta Opola

z dnia 25 lutego 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego przewodniczącemu Rady Miasta Opola

Na podstawie art. 25 ust. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890)  oraz  § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy
(Dz.U. Nr 66, poz. 800, z 2002 r. Nr 14, poz. 138, z 2003 r. Nr 33, poz. 280) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 1. uchwały  nr V/23/14 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2014 r.  zmienionej uchwałą nr VIII/100/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2015 r.  w  sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego przewodniczącemu Rady Miasta Opola na:

„§ 1.  Rada Miasta Opola wskazuje radnego Marka Kawę wiceprzewodniczącego Rady, radnego Krzysztofa Kawałko wiceprzewodniczącego Rady i radną Małgorzatę Wilkos wiceprzewodniczącą Rady do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego przewodniczącemu Rady Miasta Opola”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa