UCHWAŁA NR XXIII/399/16

Rady Miasta Opola

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, ze zm. poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, ze zm. poz. 1777; z 2016 r. poz. 65) Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Wyrazić zgodę na udzielenie przez Prezydenta Miasta Opola bonifikaty w wysokości 99% od ustalonych opłat rocznych z tytułu oddania w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Opolu dla nieruchomości oznaczonych nr działek:

1. 270/1 i 270/2 z karty mapy 5 – obręb Gosławice o łącznej powierzchni 0,4513 ha położonych w Opolu przy ul. Żytniej, na których zlokalizowane jest boisko do piłki ręcznej, boisko do piłki siatkowej, plac zabaw, miejsce na ognisko z ławkami i pomnik (krzyż).

2. 271 - obręb Grotowice o powierzchni 1,0440 ha położonej w Opolu przy ul. Odrzańskiej, na której zlokalizowane jest boisko do piłki nożnej i plac zabaw,

3. 581/1 i 582/1 – obręb Wróblin o łącznej powierzchni 0,4694 ha położonych w Opolu przy ul. Gminnej, na których zlokalizowane jest boisko do piłki ręcznej, FIT PARK i plac zabaw,

4. 174/3 i 174/10 z karty mapy 8 – obręb Grudzice o łącznej powierzchni 0,5453 ha położonych w Opolu przy ul. Jana Parandowskiego, na których zlokalizowane jest boisko do piłki koszykowej, FIT PARK i ogrodzony plac zabaw,

5. 47/10 i 38/2 z karty mapy 19 - obręb Groszowice oraz 737 - obręb Grotowice o łącznej powierzchni 0,3092 ha, położonych w Opolu przy ul. Złotej, na których zlokalizowane jest boisko do piłki nożnej, boisko do piłki ręcznej i koszykowej, boisko do piłki siatkowej oraz SKATEPARK.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa