UCHWAŁA NR XXIII/397/16

Rady Miasta Opola

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę 463.658 zł, w tym:

·  Dochody gminy o kwotę 463.658 zł, w tym:
Dochody bieżące:

+  268.911 złDział 758 – Różne rozliczenia

+ 202.927 zł
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

+ 202.927 zł


§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 202.927 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 4.900 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja

+ 4.900 zł


§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

+ 4.900 zł
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

+ 36.084 zł
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

+ 36.084 zł


§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

+ 36.084 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna

+ 25.000 zł
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

+ 25.000 zł


§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 25.000 zł
Dochody majątkowe:

+ 194.747 złDział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

+ 194.747 zł
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

+ 194.747 zł


§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

+ 194.747 zł

§ 2. Zwiększa się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę 6.005.270 zł, w tym:


§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

+ 6.005.270  zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę 6.468.928 zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

+ 12.000 zł
Rozdział 60095 – Pozostała działalność

+ 12.000 zł


- Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

+ 12.000 zł


Wydatki bieżące

+ 12.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 12.000 zł§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 10.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 2.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 4.900 zł
Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

-


w tym:


- Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI

- 9.000 zł


Wydatki bieżące

- 9.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 9.000 zł§ 4270 – Zakup usług remontowych

- 9.000 zł


- Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI  – zakupy inwestycyjne

+ 9.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 9.000 zł


w tym:
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 9.000 zł


Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego

i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

+ 4.900 zł


- Zespół Placówek Oświatowych – Centrum Kształcenia Praktycznego – zakupy inwestycyjne

+ 4.900 zł


Wydatki majątkowe

+ 4.900 zł


w tym:
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 4.900 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

+ 406.495 zł
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

+ 212.705 zł


w tym:


- Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo
-wychowawczych poza powiatem Opole

+ 160.000 zł


Wydatki bieżące

+ 160.000 zł


w tym:
- dotacje na zadania bieżące

+ 160.000 zł§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

+ 160.000 zł


- Dom Dziecka – wydatki bieżące

+ 52.705 zł


Wydatki bieżące

+ 52.705 zł


w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 51.338 zł§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 42.900 zł§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 7.387 zł§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 1.051 zł- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 1.367 zł§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

+ 1.367 zł


Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

+ 65.000 zł


- Wydatki bieżące

+ 65.000 zł


w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 65.000 zł§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 54.260 zł§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 9.410 zł§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 1.330 zł


Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

+ 28.000 zł


- Wydatki bieżące

+ 28.000 zł


w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 28.000 zł§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 23.300 zł§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 4.130 zł§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 570 zł


Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

+ 7.150 zł


- Wydatki bieżące

+ 7.150 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 7.150 zł§ 4260 – Zakup energii

+ 7.150 zł


Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

+ 20.000 zł


- Wydatki bieżące

+ 20.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 20.000 zł§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 3.000 zł§ 4220 – Zakup środków żywności

+ 500 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 13.300 zł§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

+ 200 zł§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

+ 3.000 zł


Rozdział 85295 – Pozostała działalność

+ 73.640 zł


w tym:


- Dni Seniora

+ 20.000 zł


Wydatki bieżące

+ 20.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 20.000 zł§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 5.500 zł§ 4220 – Zakup środków żywności

+ 9.400 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 5.100 zł


- Miejskie Centrum Świadczeń

+ 53.640 zł


Wydatki bieżące

+ 53.640 zł


w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 53.640 zł§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 44.835 zł§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 7.707 zł§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 1.098 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 239.440 zł
Rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie

- 53.640 zł


- Realizacja projektu pn. „Powrót do zatrudnienia”

- 53.640 zł


Wydatki bieżące

- 53.640 zł


w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 51.320 zł§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 7.700 zł§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 660 zł§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

- 42.960 zł- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 2.320 zł§ 4430 – Różne opłaty i składki

- 2.320 zł


Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- 185.800 zł


w tym:


- Centrum Informacyjno-Edukacyjne „Senior w Opolu”

- 65.800 zł


Wydatki bieżące

- 65.800 zł


w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

-§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 22.500 zł§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 22.500 zł- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 65.800 zł§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- 12.000 zł§ 4260 – Zakup energii

- 3.600 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 36.400 zł§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

+ 3.500 zł§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

- 18.000 zł§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

+ 2.200 zł§ 4480 – Podatek od nieruchomości

- 1.500 zł


- Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych

- 120.000 zł


Wydatki bieżące

- 120.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 120.000 zł§ 4300 – zakup usług pozostałych

- 120.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

+ 8.000 zł
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 12.000 zł


- Zakup urządzeń wraz z montażem do przepompowni wód deszczowych Metalchem

- 12.000 zł


Wydatki majątkowe

- 12.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 12.000 zł


Rozdział 90095 – Pozostała działalność

+ 20.000 zł


- Zabezpieczenie sanitarne Światowych Dni Młodzieży

+ 20.000 zł


Wydatki bieżące

+ 20.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 20.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 20.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

+ 280.000 zł
Rozdział 92106 – Teatry

+ 30.000 zł


- Opolski Teatr Lalki i Aktora

+ 30.000 zł


Wydatki bieżące

+ 30.000 zł


w tym:
- dotacje na zadania bieżące

+ 30.000 zł§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

+ 30.000 zł


Rozdział 92195 – Pozostała działalność

+ 250.000 zł


- Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej

+ 250.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 250.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 250.000 zł

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

+ 147.692 zł
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

+ 147.692 zł


w tym:


- Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony

ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu

+ 65.192 zł


w tym:


Wydatki majątkowe

+ 3.689 zł


w tym:
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 176.408 zł§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 172.719 zł


Wydatki bieżące

+ 61.503 zł


w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 61.503 zł§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 512 zł§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 522 zł§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 98 zł§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 89 zł§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy

- 12 zł§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy

+ 13 zł§ 4307 – Zakup usług pozostałych

+ 35.550 zł§ 4309 – Zakup usług pozostałych

+ 25.951 zł


- Adaptacja istniejących boksów składu opału na garaż dwustanowiskowy na traktor i samochód dostawczy – zakup

i dostawa materiałów – system gospodarczy – etap II

+ 20.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 20.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 20.000 zł


- Budowa woliery dla ptactwa Australii wraz z tarasem widokowym – zakup usług oraz zakup i dostawa materiałów

+ 52.500 zł


Wydatki majątkowe

+ 52.500 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 52.500 zł


- Ogród Zoologiczny – zakupy inwestycyjne sprzętu

+ 10.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 10.000 zł


w tym:
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 10.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

+ 5.849.281 zł


Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

+ 5.274.281 zł


w tym:


- Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo
-Sportowej „Okrąglak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu

+ 5.274.281 zł


Wydatki majątkowe

+ 5.274.281 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 5.274.281 zł

- Modernizacja instalacji wodnej na KP Akwarium
– opracowanie  dokumentacji techniczno-budowlanej
wraz z realizacją

- 123.000 zł


Wydatki majątkowe

- 123.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 123.000 zł


- Rozbudowa instalacji wentylacji hali Sztucznego Lodowiska „Toropol”

+ 123.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 123.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 123.000 zł


Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

+ 405.000 zł


- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – wydatki bieżące

+ 405.000 zł


Wydatki bieżące

+ 405.000 zł


w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 56.000 zł§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 56.000 zł- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 349.000 zł§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 14.285 zł§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 269.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 65.715 zł


Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

+ 170.000 zł


w tym:


- Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych

- 400.000 zł


Wydatki bieżące

- 400.000 zł


w tym:
- dotacje na zadania bieżące

- 400.000 zł§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

- 400.000 zł


- Dotacje dla klubów sportowych

+ 570.000 zł


Wydatki bieżące

+ 570.000 zł


w tym:
- dotacje na zadania bieżące

+ 570.000 zł§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

+ 570.000 zł

§ 4. W uchwale Nr XIX/337/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok § 3 otrzymuje brzmienie:

„„Deficyt budżetu miasta Opola w 2016 roku w wysokości 73.111.006 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w wysokości 5.500.000 zł;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 21.707.368 zł;

3) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości 26.075.000 zł;

4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 19.828.638 zł.”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa