UCHWAŁA NR XXII/394/16

Rady Miasta Opola

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie stanowiska Rady Miasta Opola dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez uchwałę nr XVIII/320/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany granic Miasta Opola oraz przeprowadzenia konsultacji

Na podstawie § 31 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. w  sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Op. z 2012 r. poz. 687, z 2013 r. poz. 1712, z 2014 r. poz. 1790, z 2015 r. poz. 1068, poz. 1700) - Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Przyjąć stanowisko jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa

Załącznik do uchwały nr XXII/394/16

Rady Miasta Opola

z dnia 28 stycznia 2016 r.

STANOWISKO RADY MIASTA OPOLA

Uchwała Rady Miasta nr XVIII/320/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany granic Miasta Opola oraz przeprowadzenia konsultacji nie narusza prawa, a zatem brak jest podstaw do jej uchylenia.

Uzasadnienie

W związku z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa wynikającego z wadliwego uchwalenia uchwały nr XVIII/320/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany granic Miasta Opola oraz przeprowadzenia konsultacji do poszczególnych zarzutów wyjaśnia się jak niżej:

Ad. 1 Zarzut naruszenia art. 4b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
w związku z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz.U. z 2014 r., poz. 310).

Wyżej wymienione przepisy regulują kwestie związane z wnioskiem rady gminy
o wydanie rozporządzenia w sprawie zmian terytorialnych gminy. Rada Miasta Opola nie podjęła uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Ministrów, lecz  uchwałę,
w której wyraziła wolę przystąpienia do procedury zmiany granic Miasta Opola. Rada Miasta Opola nie mogła więc naruszyć przepisów wskazanych w pkt 1 wezwania. Przy podejmowaniu uchwały nr XVIII/320/15 ze względu na jej intencyjny charakter nie było obowiązku dokładnego opisywania granic lub dołączania dokumentów, w tym map w skali, o której mowa w ww. rozporządzeniu, ani tym bardziej określania działek z ww. terenów.

Zgodnie z art. 4a ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym konsultacje
z mieszkańcami w sprawach zmiany granic gmin lub granic miasta polegającej na wyłączeniu obszaru lub części obszaru jednostki pomocniczej gminy i jego włączeniu do sąsiedniej jednostki pomocniczej tej gminy lub do sąsiedniej gminy mogą zostać ograniczone do mieszkańców jednostki pomocniczej gminy objętych zmianą - przez odpowiednie rady gmin.

W związku z powyższym przedmiotowe konsultacje mogą być zarządzone na terenie całej gminy lub poszczególnych jednostek pomocniczych, czyli całych sołectw.

Ad. 2. Zarzut naruszenia § 25 w związku z § 24 Statutu Miasta Opola przez niedochowanie przez Radę Miasta Opola wymogu przedstawienia projektu uchwały nr XVIII/320/15 wraz z uzasadnieniem.

Projekt uchwały zawiera uzasadnienie oraz załącznik. W przypadku braku któregokolwiek z elementów wymienionych w § 25 Statutu Miasta Opola, projekt uchwały nie zostałby zarejestrowany w Biurze Rady Miasta, nie zostałby wprowadzony do porządku obrad,
a – w konsekwencji – uchwała nie byłaby podjęta.

Ad. 3. Zarzut naruszenia art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1484, z późn. zm.) poprzez nieopublikowanie uchwały nr XVIII/320/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 r.

Nie wszystkie uchwały Rady Miasta Opola podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym. Publikacji podlegają uchwały mające cechy aktu prawa miejscowego. Zgodnie
z doktryną, o przepisach prawa miejscowego można mówić wtedy, gdy rada gminy stanowi przepisy dotyczące, m.in.: wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych, organizacji urzędów i instytucji gminnych, zasad zarządu mieniem gminy, zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, spraw porządkowych związanych z koniecznością ochrony życia, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Uchwała nr XVIII/320/15 Rady Miasta Opola nie podlegała rygorowi ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, ponieważ, jako uchwała intencyjna, nie miała cech aktu prawa miejscowego. Takie zdanie wyraził również Wojewoda Opolski badając uchwałę  w ramach nadzoru na zażalenie Gminy Turawa.

Ad. 4. Zarzut naruszenia art. 5 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 573 z późn. zm.) w związku z art. 16 Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych (Dz.U. Nr 22, poz. 209) poprzez nieuprawnione dążenie do zmiany proporcji narodowościowych ludności w gminach sąsiadujących z Opolem, a zamieszkałych przez osoby należące do mniejszości niemieckiej.

Uchwała rady gminy narusza interes prawny skarżącego wówczas, gdy ma bezpośredni związek ze sferą jego indywidualnych praw lub obowiązków wynikających
z prawa powszechnie obowiązującego. Uchwała Rady Miasta Opola nr XVIII/320/15 z dnia 26 listopada 2015 r. z samego tylko faktu, że jest uchwałą intencyjną nie ma bezpośredniego związku ze sferą indywidualnych praw lub obowiązków skarżącego, nie mogła więc naruszyć jego interesu prawnego.

Jakkolwiek, samo zagrożenie naruszenia interesu prawnego nie wchodzi w zakres art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Rada Miasta Opola wyjaśnia, że celem przedmiotowej uchwały nie jest zmiana proporcji narodowościowych lub etnicznych mniejszości narodowych zamieszkujących okolice Opola, ani tym bardziej ograniczanie praw i wolności jakiejkolwiek grupie społecznej. Zarzut próby naruszenia proporcji narodowościowych na danym obszarze czy też istniejących więzi społeczno-kulturalnych jest zatem nieuzasadniony.