UCHWAŁA NR XXII/379/16

Rady Miasta Opola

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę 3.058.238 zł, w tym:

·  Dochody gminy o kwotę 3.058.238 zł, w tym:
Dochody bieżące:

+ 3.045.900 złDział 758 – Różne rozliczenia

+ 3.045.900 zł
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

+ 3.045.900 zł


§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 3.045.900 zł
Dochody majątkowe:

+ 12.338 złDział 852 – Pomoc społeczna

+ 12.338 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

+ 12.338 zł


§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

+ 12.338 zł

§ 2. Zwiększa się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę 4.511.548 zł, w tym:


§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

+ 5.111.548 zł


§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

 

- 600.000 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę 7.569.786 zł, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo  

- 4.000 zł


Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

- 4.000 zł


- Wydatki bieżące

-  4.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 4.000 zł§ 4430 – Różne opłaty i składki

- 4.000 zł

Dział 600 – Transport i łączność

- 108.207 zł
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach  powiatu

- 330.207 zł


w tym:


- Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania

pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I

– od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska

- 500.000 zł


Wydatki majątkowe

- 500.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 500.000 zł


- Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz

z analizą oddziaływania na środowisko

+ 19.188 zł


Wydatki bieżące

+ 19.188 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 19.188 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 19.188 zł


- Budowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

+ 150.605 zł


Wydatki majątkowe

+ 150.605 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 150.605 zł


Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

+ 9.500 zł


- Przebudowa kładki dla pieszych oJNI 01026132 przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada w Opolu (droga gminna

Nr 1037760)

+ 9.500 zł


Wydatki majątkowe

+ 9.500 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 9.500 zł


Rozdział 60095 – Pozostała działalność

+ 212.500 zł


w tym:


- Budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych na terenie Aglomeracji Opolskiej

+ 200.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 200.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 200.000 zł


- Budowa kładki pieszo-rowerowej na Wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej

+ 12.500 zł


Wydatki majątkowe

+ 12.500 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 12.500 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

+ 150.000 zł
Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

+ 150.000 zł


- Budowa placów zabaw

+ 150.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 150.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 150.000 złDział 710 – Działalność usługowa

+ 258.852 zł
Rozdział 71035 – Cmentarze

-


w tym:


- Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi

– część południowa

- 2.500.000 zł


Wydatki majątkowe

- 2.500.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 2.500.000 zł


- Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o.

w Opolu w związku z rozbudową cmentarza komunalnego

w Opolu-Półwsi – część południowa

+ 2.500.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 2.500.000 zł


w tym:
§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych

i innych instytucji finansowych

+ 2.500.000 zł


Rozdział 71095 – Pozostała działalność

+ 258.852 zł


w tym:


- Aglomeracja Opolska

+ 113.852 zł


Wydatki bieżące

+ 113.852 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 113.852 zł§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 113.852 zł


- Wydatki bieżące

+ 95.000 zł


w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 25.000 zł§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 25.000 zł- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 70.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 35.000 zł§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

+ 35.000 zł


- Wdrożenie aplikacji pn. „Mapa potrzeb Opola”

+ 50.000 zł


Wydatki bieżące

+ 50.000 zł


w tym:- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 50.000 zł§ 4300 – zakup usług pozostałych

+ 50.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

+ 555.900 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność

+ 555.900 zł


w tym:


- Wydatki bieżące

+ 105.900 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 105.900 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 105.900 zł


- Budowa windy w Ratuszu - etap II

+ 450.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 450.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 450.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 624.941 zł
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

- 22.800 zł


- ZSZ WZDZ – publiczna – dotacja

- 22.800 zł


Wydatki bieżące

- 22.800 zł


w tym:
- dotacje na zadania bieżące

- 22.800 zł§ 2590 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego

oraz przez osobę fizyczną

- 22.800 zł


Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

+ 22.800 zł


- ZSZ WZDZ – publiczna – dotacja

+ 22.800 zł


Wydatki bieżące

+ 22.800 zł


w tym:
- dotacje na zadania bieżące

+ 22.800 zł§ 2590 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego

oraz przez osobę fizyczną

+ 22.800 zł


Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 624.941 zł


w tym:


- Realizacja projektów Erasmus +

+ 566.852 zł


Wydatki bieżące

+ 566.852 zł


w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 566.852 zł§ 4301 – Zakup usług pozostałych

+ 566.852 zł


- Realizacja projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

+ 58.089 zł


Wydatki bieżące

+ 58.089 zł


w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 58.089 zł§ 4301 – Zakup usług pozostałych

+ 58.089 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

+ 300.000 zł
Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

+ 300.000 zł


- SP ZOZ Centrum – dofinansowanie zakupu aparatu USG

+ 300.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 300.000 zł


w tym:
§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

+ 300.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

+ 806.080 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

+ 806.080 zł


- Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu

+ 806.080 zł


Wydatki majątkowe

+ 806.080 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 806.080 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

+ 2.021.220 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność

+ 2.021.220 zł


w tym:


- Inwestycje z udziałem ludności – Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach

+ 1.000.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 1.000.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 1.000.000 zł


- Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu

+ 789.670 zł


Wydatki majątkowe

+ 789.670 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 789.670 zł


- Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej

+ 227.550 zł


Wydatki majątkowe

+ 227.550 zł


w tym:
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

i zakupów inwestycyjnych

+ 227.550 zł


- Utrzymanie wybiegów dla psów

+ 4.000 zł


Wydatki bieżące

+ 4.000 zł


w tym:- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 4.000 zł§ 4300 – zakup usług pozostałych

+ 4.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

+ 865.000 zł
Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

+ 55.000 zł


- Galeria Sztuki Współczesnej –  zakup plotera

+ 55.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 55.000 zł


w tym:
§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

+ 55.000 zł
Rozdział 92116 – Biblioteki

+ 50.000 zł


- Miejska Biblioteka Publiczna

+ 50.000 zł


Wydatki bieżące

+ 50.000 zł


w tym:
- dotacje na zadania bieżące

+ 50.000 zł§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

+ 50.000 zł


Rozdział 92118 – Muzea

+ 260.000 zł


- Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

+ 260.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 260.000 zł


w tym:
§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

+ 260.000 zł


Rozdział 92195 – Pozostała działalność

+ 500.000 zł


- Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na rzecz wzbogacenia oferty kulturalnej miasta

+ 500.000 zł


Wydatki bieżące

+ 500.000 zł


w tym:
- dotacje na zadania bieżące

+ 500.000 zł§ 2710 – Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

+ 500.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

+ 2.100.000 zł


Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

+ 2.080.000 zł


w tym:


- Modernizacja Stadionu Żużlowego

+ 490.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 490.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 490.000 zł


- Modernizacja skweru sportowo-rekreacyjnego w kwadracie Piotrkowska-Koszalińska-Sieradzka-Piotrkowska

+ 1.590.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 1.590.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 1.590.000 zł


Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

+ 20.000 zł


- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – wydatki bieżące

+ 20.000 zł


Wydatki bieżące

+ 20.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 20.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 20.000 zł

§ 4. W uchwale Nr XIX/337/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu miasta Opola w 2016 roku w wysokości 67.105.736 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w wysokości 5.500.000 zł;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 21.707.368 zł;

3) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości 26.075.000 zł;

4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13.823.368 zł.

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 53.282.368 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 14.326.170 zł.

§ 5. W załączniku nr 13 do uchwały Nr XIX/337/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku, w następujących pozycjach:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

801


OŚWIATA I WYCHOWANIE
80130

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica, w tym:

80 000

80 000wydatki inwestycyjne


17 300

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa